02 februar 2018

Planlegger Norges første nullutslippsby

Lillehammer kommune jobber med å gjøre Lillehammer til en klimanøytral by. Det vil si at opptak og utslipp av klimagasser fra bydel Nord skal utlignes til null.

Det er gjennomført en studie, som er en oppfølging av forstudiet «Byutvikling Nord», som peker ut muligheter for en fremtidig utvikling av bydel Nord. En har nå sett på hvordan dette kan gjøres med utgangspunkt i en nullvisjon.

Kort fortalt skal mulighetsstudiet besvare følgende spørsmål:

  • Hvordan og til hvilken grad oppnår vi klimanøytralitet for Bydel Nord innenfor en fornuftig økonomisk ramme?
  • Hvordan kan et mindre delområde i sør konkret utformes som et klimanøytralt nabolag?

Mulighetsstudiet viser klimaberegninger for bydelen, samt grep som kan gjøres for å realisere nullvisjonen, innen blant annet arealplanlegging, energi, bygg, transport, avfall og gjenvinning. Likevel er det viktig å være realistisk, og innse at en nullvisjon må jobbes med over tid. Vi har valgt å ha en trinnvis ambisjonsøkning der vi i første omgang fokuserer på klimanøytralitet i driftsfase av området og utslipp fra byggematerialer. På sikt vil også avhendig av bygg, arbeid i anleggsfase og en større grad av indirekte utslipp som personlig forbruk kunne inkluderes. Rapporten viser også eksempler for hvordan man konkret kan sette klimakrav ved utbygging av et mindre delområde. Hele rapporten er tilgjengelig her:

Hovedrapport: Nord mot null

Vedlegg til hovedrapport:


Lillehammer kommune har fått støtte til bydel Nord-prosjektet gjennom ordningen klimasats via Miljødirektoratet. Formålet er at midlene skal brukes på prosjekter som igangsetter klimatiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Les mer om klimasats her.

Kilde: Lillehammer kommune

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism