15 februar 2019

Y-blokka – en udemokratisk rivesak

Foto: Mahlum
Søknad om riving av Y-blokka er nå til behandling hos Plan- og bygningsetaten. Regjeringen vedtok riving før planprosessen startet, i strid med demokratiske spilleregler. Normalt ville dette gjort at reguleringsplanen ble underkjent. Men regjeringen har bukta og begge endene og hever seg over loven og fagmyndighetene. Ferden mot tidenes rivetabbe får internasjonal kritikk.

– Dette kan ikke folket finne seg i, skriver Siri Hoem, i et innlegg i Dagsavisen.

Reguleringsplaner er vanligvis kommunens verktøy. Plan- og bygningsloven stiller krav om utredning, medvirkning og offentlig høring. Dette skal sikre at alternativer og konsekvenser blir utredet før vedtak fattes, og at fagetater og menigmann får si sin mening. Hvis kommunen ikke tar hensyn til nasjonale verdier, som kulturminner, finnes det flere sikkerhetsnett for å fange opp dette: For det første kan statlige etater, som Riksantikvaren, fremme innsigelse mot planen. Dernest kan Riksantikvaren vedta fredning etter kulturminneloven. For det tredje kan parter med rettslig klageinteresse, som Fortidsminneforeningen, klage vedtaket inn for Fylkesmannen. Alt dette er verdifulle muligheter for å sikre en demokratisk saksgang fram mot en best mulig løsning for samfunnet.

Ved statlig regulering bortfaller både muligheten for innsigelse og retten til å klage på vedtaket. I tilfellet Y-blokka bortfalt også muligheten til fredning, siden regjeringen i praksis overtok saken og satte Riksantikvaren på sidelinja. Byantikvaren kunne heller ikke fremme alternativ plan med bevaring, slik praksis er ved tilsvarende konflikter i kommunen.

Mot dette bakteppet, med politikerne som «byplanleggere» og uten faglige sikkerhetsnett, er det ekstra viktig at det blir gjort tilstrekkelige utredninger, og at innspill fra fagmyndighetene vektlegges tungt i forkant av beslutningen. Det motsatte skjedde i regjeringskvartalet.
/../
Ingen norsk rivesak har møtt tilsvarende protester. ICOMOS, UNESCOs rådgiver om verdensarv, skrev for tredje gang til regjeringen 17. januar. Brevet, signert to internasjonale presidenter, konkluderer slik (fra engelsk): «Riving av Y-blokka i Oslo vil representere et tap av internasjonal kulturarv og er et nederlag for selve demokratiet. ICOMOS anbefaler på det sterkeste at den norske regjeringen omgjør sin lite gjennomtenkte beslutning.»
/../
Regjeringen har kjørt seg fast i et konsept der arealbehovet er for stort for tomta, og tapet av kulturverdier er uakseptabelt. De har trosset demokratiske prinsipper og fratatt folket en løsning som ivaretar nasjonal kulturarv og arrene etter 22. juli på en verdig måte. Er det folkets vilje at 15 milliarder oljekroner skal gå til dette? La Y stå!

Les hele saken i Dagsavisen

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism