09 mars 2019

Oljefondet ut av oljeleting

Ved forrige stortingsvalg ble jeg nysgjerrig under partilederdebatter, da denne på ulike vis kom inn på hva vi skal holde på med og leve av i fremtiden. Når det gjelder energiproduksjon skjer det mye som presser prisene på energi ned. Det utfordrer Norge på mange fronter, men skaper også muligheter,

Sol- og vindkraft blir stadig billigere, noe som på et tidspunkt vil gjøre fossile energiformer ulønnsomme. MDG hadde et svært godt poeng i valgkampen, og poenget står seg: vi tar en svært høy, økonomisk risiko ved å satse på at leting etter olje og gass i dag skal gi gevinst om noen tiår.

Det som virkelig overbeviste meg var den svenske dokumentaren Fossilbransjens siste kamp.

Nå kommer Regjeringen etter og vil ta såkalte oppstrømsselskaper (en samlebetegnelse på de aktivitetene som omfatter leting etter og utvinning av petroleum) ut av Statens pensjonsfond utland (SPU) for å redusere samlet oljeprisrisiko for norsk økonomi.

– Målet er å gjøre vår samlede formue mindre sårbar for et varig fall i oljeprisen. Da er det mer treffsikkert å selge selskapene som kun driver med leting og produksjon av olje og gass, enn å gå helt ut av en bredt sammensatt energisektor, sier finansminister Siv Jensen.

Et varig oljeprisfall vil ha langsiktige konsekvenser for norske offentlige finanser. Et salg av energiaksjene i SPU vil kunne bidra til å redusere oljeprisrisikoen noe, men effekten vil trolig være begrenset. Samtidig har vi stor evne til å bære risiko og oljeprisrisikoen er betydelig redusert over tid, fordi en stor andel av olje- og gassressursene er hentet opp fra sokkelen og vekslet om til en bredt diversifisert finansformue i utlandet.

Energisektoren favner bredt, også integrerte selskaper med virksomhet i hele verdikjeden og rendyrkede fornybarselskaper.

– Alt tyder på at nesten hele veksten innen børsnotert infrastruktur for fornybar energi de neste ti årene vil drives frem av selskaper som ikke har fornybar energi som sin hovedvirksomhet. Det er en vekst fondet bør ha mulighet til å ta del i, sier finansministeren.

Klimarisiko er en viktig finansiell risikofaktor for SPU, og vil på sikt kunne ha betydning for flere av selskapene fondet er investert i. Finansdepartementet vil derfor be Norges Bank om å gjennomgå sitt arbeid med klimarisiko, med sikte på å styrke arbeidet overfor de enkeltselskapene med størst bidrag til klimarisikoen i fondet.

Bakgrunnen for beslutningen er råd og vurderinger fra Norges Bank og en ekspertgruppe, samt den offentlige høringen av disse. Finansdepartementets vurderinger er utdypet i stortingsmeldingen Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland, som ble lagt frem i dag.

Bakgrunn
Finansdepartementet mottok i november 2017 et råd fra Norges Bank om at sårbarheten i statens formue for et varig fall i prisene på olje og gass vil kunne reduseres dersom sektoren tas ut av SPUs referanseindeks for aksjer.

Med bakgrunn i Norges Banks råd oppnevnte Finansdepartementet en ekspertgruppe ledet av professor og rektor ved Norges Handelshøyskole Øystein Thøgersen. Etter en samlet vurdering mener gruppen at SPU bør være investert i energiaksjer.

Saken har vært på offentlig høring. Mange høringsinstanser deler ekspertgruppens vurdering av at betydningen av Norges Banks forslag for oljeprisrisikoen i norsk økonomi fremstår som begrenset, men er likevel delt i synet på om energisektoren bør tas ut av SPU. Flere høringssvar vektlegger at å ta hele eller deler av energisektoren ut av SPU er et steg i riktig retning, mens andre peker på at forslaget kan sette fondets finansielle formål i spill og rammer selskaper som har vesentlig og økende virksomhet innen fornybar energi.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism