07 juni 2019

Reisevaneundersøkelsen 2018

Røde sykkelfelt i Bispegata i Trondheim. Sykling begge retninger, men enveiskjørt for biltrafikk.
Foto: Knut Opeide
Færre reiser med bil og flere reiser skjer kollektivt i flere av de store byområdene i Norge. Dette viser data fra Reisevaneundersøkelsen 2018.

Hvordan vi reiser varierer mye mellom de største byområdene. Men det er en utvikling med økt kollektivandel i flere av byområdene, samtidig som bilandelen har gått noe ned sammenlignet med tall fra 2014 da reisevaneundersøkelsen sist ble utført.

Kollektivandelen varierer fra 5 prosent i Grenland til 23 prosent i Osloområdet. I Oslo er det dessuten en tydelig utvikling at flere ikke eier bil. Hele 40 prosent av den voksne befolkningen i Oslo eier ikke bil. Ved forrige undersøkelse i 2014 var det 32 prosent.

Høyest sykkelandel i Trondheim
Folk går like mye som før. I Oslo og Akershus er en firedel av reisene til fots. I Oslo er 31 prosent av reisene til fots. Også i Trondheim kommune og Bergen kommune er det en høy gangandel med 27 og 25 prosent. I Nedre Glomma og Grenlandsbyen er bare en av seks reiser til fots.

Når det gjelder sykkel, er det fortsatt ingen av de største byområdene som har en sykkelandel som overstiger 10 prosent. Den høyeste sykkelandelen finner vi i Trondheim kommune med 10 prosent. Deretter følger kommunene Stavanger og Kristiansand med 9 og 8 prosent. I Oslo kommune er 7 prosent av reisene en sykkeltur, en økning på 2 prosentpoeng fra 2014.

Flere sykler på jobb
På arbeidsreiser er det en økning i sykkelreiser fra 2013/2014. I Oslo gjennomføres 11 prosent av arbeidsreisene på sykkel, mens tilsvarende tall for Trondheim og Stavanger er hele 19 prosent. Dette kan bidra til å forklare hvorfor mange opplever at antall syklister har økt kraftig i flere av byene. Dette samsvarer også med resultater fra Statens vegvesens sykkeltellinger som viser god vekst de siste årene, særlig i Oslo og Akershus.

Andel reiser med bil
  • Kun Oslo og Akershus har en bilandel under 50 prosent. Bilandelen er høyest i Grenlandsbyen, hvor 7 av 10 reiser er en bilreise, enten som fører eller passasjer.
  • Noen flere tall
  • Oslo kommune har en økt andel kollektivreiser 25 til 29 prosent. I Akershus-kommunene har kollektivandelen gått opp fra 12 til 16 prosent.
  • Bilandelen har gått mest ned i Nedre Glomma, Osloområdet og Buskerudbyen, og noe mindre i de øvrige byområdene.
  • Endringene fra 2014 til 2018 viser at flere bor i en husholdning uten tilgang til bil. I Oslo kommune har tilgangen til en bil i den voksne befolkningen gått ned fra 32 % uten bil i 2014 til 40 % uten bil i 2018.
  • Også i Buskerudbyen, Stavanger kommune og Kristiansand kommune er det en tydelig trend med færre som har tilgang til egen bil.

– Det er ingen tvil om at samarbeidet mellom staten og kommunene om finansiering av kollektiv og tilrettelegging for sykkel og gåing er viktig. Her spiller bompengefinansiering en viktig rolle, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en kommentar til reisevaneundersøkelsen for 2018.

Kilde: Vegnett.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism