06 januar 2020

Equinor lover store kutt i egne klimagassutslipp

NRK melder at Equinor kutte egne klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030. I dag har Equinor et utslipp på rundt 13 millioner tonn, noe som utgjør rundt en fjerdedel av de totale årlige utslippene av klimagasser i Norge.

– Equinor støtter Parisavtalen og et mål om netto null utslipp for samfunnet. Vi er allerede industriledende når det gjelder å produsere med lave CO2-utslipp, og vi lanserer nå nye ambisjoner om omfattende tiltak som vil gi betydelige, absolutte utslippskutt i Norge, helt ned mot nær null utslipp i 2050. Dette er i tråd med samfunnets klimamål og vår strategi om høy verdiskaping med lave karbonutslipp, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor.
En reduksjon på 40 prosent vil bety et utslippskutt på rundt 5 millioner tonn innen 2030. Elektrifisering, effektivisering og digitalisering skal stå for hoveddelen av kuttet, noe som vil koste Equinor og partnerne rundt 50 milliarder kroner.

Equinor har, etter det NRK erfarer, mål om ytterligere reduksjon av utslipp på 70 prosent i år 2040, samt at utslippene kommer nær null i 2050.

Så kan en spekulere i hvor mye av dette som kommer til å tas som produksjonskutt.


På samme måte som for EUs kvotesystem, er 2005 brukt som utgangspunkt for beregningen av utslippskutt. De samlede utslippene fra Equinors egenopererte felt og anlegg i 2018 var på rundt 13 millioner tonn, om lag på samme nivå som i 2005.

Ambisjonen dekker alle klimagassutslipp fra offshore-felt og landanlegg i Norge der Equinor er operatør, medregnet både Scope 1 og Scope 2 utslipp av CO2 og metan. Siden metanutslippene er svært lave på norsk sokkel, utgjør CO2-utslippene den klart største delen.

En 40 prosents reduksjon innen 2030 vil realiseres gjennom storskala tiltak som energieffektivisering, digitalisering og iverksetting av elektrifiseringsprosjekter på sentrale felt og anlegg, inkludert Troll, Oseberg og Hammerfest LNG. Målet for 2030 vil kreve samlede investeringer på rundt 50 milliarder kroner for Equinor og partnerne.Disse investeringene, som er betinget av positive investeringsbeslutninger i lisensene, vil ha en nøytral til positiv nåverdi, og vil i tillegg styrke framtidig konkurransekraft.

Ytterligere reduksjonsmål opp mot 70 prosent i 2040, og nær null utslipp i 2050, vil kreve flere tiltak, blant annet flere elektrifiseringsprosjekter, konsolidering av infrastrukturen samt mulighet til å utvikle teknologi og nye verdikjeder.

I 2050 forventer Equinor at den norske olje- og gassproduksjonen vil ligge på under halvparten av dagens nivå. Det er da lagt til grunn utbygging av de definerte prosjektene som ligger foran oss, betydelige tiltak for å øke produksjonen fra eksisterende felt og fortsatt letevirksomhet.

– Equinors strategi kan leses som at de satser fullt og helt på olje og gass som sin hovedidentitet, selv om de har fjernet «oil» fra navnet sitt, sier Bård Lahn, forsker på klimapolitikk ved det norske Cicero-senteret for klimaforskning i Oslo.
Kilde: NRK og Equinors pressemelding

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism