25 mars 2020

Planning for the future

Britiske Ministry of Housing, Communities & Local Government har satte ned en egen kommisjon,  Building Better, Building Beautiful Commission, som nylig kom med rapporten Living with Beauty  strategidokumentet Planning for the Future. Dette skal bidra til at det bygges vakrere og bedre bygg, samt at lokale myndigheter skal få mulighet til å utarbeide egne veiledere for design som tar hensyn til lokale forhold.

Kommisjonen som har utarbeidet dokumentet drøfter blant annet hva som har ført til et forfall i byggeskikken. Et vesentlig negativt bidrag er bilen. Dette fordi biler krever plass, til veier og til parkering, men ikke minst hvordan bilen påvirker forholdet mellom bosteder, butikker og arbeidsplasser. I stedet for å tilpasse bilen til byen så tilpasset vi byen til bilen, skriver kommisjonen. Kanskje blir det autonome, elektriske kjøretøy som kan reversere denne trenden.

Flere av de problemstillingene som tas opp er sammenfallende med Byggkvalitetutvalgets rapport, der det pekes på at plassering av offentlig rettslig ansvar i et bygge- eller anleggsprosjekt er avgjørende for at prosjektet gjennomføres i tråd med regelverket og gitte tillatelser. 


Dagens system for ansvar i byggesaker plasserer ansvar hos den som er nærmest til å forhindre at feil skjer. Svakhetene med dette systemet er imidlertid mange. For det første utnytter kommunene bare i begrenset grad muligheten til å forfølge de ulike aktørene, men forholder seg som regel til den som står som ansvarlig søker eller tiltakshaveren selv. For det andre vil det i praksis være deler av prosjektet der ingen oppfatter at de har ansvar, selv om alle deler av prosjektet i prinsippet skal være ansvarsbelagt. Mest alvorlig er det at systemet medfører at tiltakshaver ofte havner i en tilbaketrukken rolle – særlig i en tidlig fase av prosjektet – noe som gjør det vanskelig for kommunen å ansvarliggjøre tiltakshaveren i tilstrekkelig grad.

– Vi tror byggenæringen er tjent med et regelverk som legger ansvar på aktørene for å levere god prosjektering. Vi savner gode og klare krav til byggenes funksjon, sier Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene, til Teknisk ukeblad.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism