17 januar 2011

Munch | Deichman-området i Bjørvika

Planforslaget fremmes for å følge opp bystyrevedtak om å flytte Deichmanske hovedbibliotek og Munch-museet med Stenersen-samlingene til Bjørvika. Området foreslås omregulert med sikte på å sikre tomt for nytt Deichmanske hovedbibliotek og nytt Munch-museum i Bjørvika.Museet fremmes i 3 alternativ. Løsningen for Deichmanske bibliotek, tegnet av Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo, er det samme i alle de tre forslagene, mens Munch/Stenseren-bygget varierer i størrelse.Riksantikvar Jørn Holme presiserer ovenfor Klassekampen at Riksantikvaren ikke kan akseptere Lambda i Bjørvika hvis ikke Kongsbakkeåpningen gjøres bredere. I så fall vil etaten kunne avgi en innsigelse til reguleringsplanen og saken må da avgjøres av miljøvernministeren.Aftenposten presenterer de tre alternativene: Alternativ 1 viser Munchmuseet i hovedsak slik det ble tegnet av Juan Herrero, med 11 etasjers som på toppen heller mot operahuset.I alternativ 2 er bygningen redusert med 15 meter i lengden, og alternativ 3 er museumsblokkens lengde redusert med 20 meter. Høyden reduseres med to etasjer.

Både Hav Eiendom, som står for utbyggingen på vegne av Oslo kommune, og de museumsfaglige miljøene, støtter alternativ 1, ifølge Aftenposten.I tillegg foreslås følgende: Nord for Operaen detaljreguleres en ny diagonalgate (torg) og forslag til næring og bolig. Søndre del av Akerselvallmenningen foreslås justert. Øst for Akerselva detaljreguleres felter til bolig og næring.Området sør for Operaen fremmes med 2 alternative løsninger, og inkluderer forslag til energisentral, justering av felt, innføring av kaiformål, og med redusert utnyttelse

Det vil bli avholdt åpent folkemøte vedrørende planforslaget 1. februar kl. 18.00 i Sentrum Scene.Plan- og bygningsetaten - Oslo kommune

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism