29 november 2011

Rapport om skog og klima

Ifølge WWFs Living Forest Report om skog og klima som ble lansert i Durban søndag, risikerer verden å miste hele 55,5 millioner hektar skog innen 2020, selv om det gjøres tiltak for å redusere avskogingen. Implementeres ikke strakstiltak nå for å redusere avskogingene vil 124,7 millioner hektar skog være borte innen 2030, i følge rapporten. Disse skogene er ikke bare avgjørende for mennesker, dyr og planters liv, trivsel og velvære, men også for det globale klimaet. Når skog ødelegges slippes også CO2 ut i atmosfæren. Dersom man reduserer avskoging til nær null innen 2020 vil også utslipp av klimagasser fra avskoging reduseres til et nullnivå, men venter man til 2030 med disse utslippsreduserende tiltakene må verden ofre ytterligere 69 millioner hektar skog og 24Gt CO2 slippes ut i atmosfæren. Opptil 20 % av globale utslipp av klimagasser kommer fra avskoging og skogforringelse – mer enn de totale utslipp fra transportsektoren!

Siden det haster med å stanse skogtapet i verden, oppfordrer WWF myndigheter til å gi den nødvendige finansielle støtten til REDD+. Industrialiserte land spiller en kritisk rolle i å tilby forutsigbar og langsiktig finansiering for REDD+. Rapporten viser at 30-50 milliarder US Dollars frem mot 2020 er nødvendig for å nå nær null utslipp fra avskoging og skogforringelse. Selv om dette kan virke som store summer, vil det være mikroskopisk satt i sammenheng med hvilke dramatiske kostnader avskoging og klimaendringene vil koste verdenssamfunnet dersom vi ikke handler nå. Offentlig finansiering av REDD+ har vært den foretrukne finansieringskilden hittil, men for å nå målene må også andre alternative kilder som privat sektor finansiering, skogobligasjoner og inntekter fra skattlegging vurderes.

Living Forest Report bruker ”Living Forest Model” utviklet for WWF av IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis), for å vurdere en rekke ulike skogscenarioer for det neste halve århundre ved endringer i kosthold, drivstoffbruk, etterspørsel etter treprodukter, brensel etc.

Rapporten konkluderer med at det er mulig og nå nær null avskoging innen 2020 hvis vi handler nå! Rapporten bekrefter videre at dersom vi unnlater å implementere REDD+ og avskogingen i verden fortsetter å øke, vil det være umulig å oppfylle 2-gradersmålet. I følge WWF vil det å oppnå en enighet om bred avtale om REDD+ være helt avgjørende for å redde verdens klima, skoger og det biologiske mangfoldet, samt ivareta lokale samfunns levevilkår og urfolks rettigheter.

WWF Norway

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism