28 juni 2012

Høyesterett: Tripp Trapp-stolen er et åndsverk

Norgesgruppen ble i Borgarting lagmannsrett i fjor dømt for å ha kopiert Tripp Trapp-stolen gjennom salget av sin egen Kina-produserte Oliver-stol. Høyesterett har nå endelig forkastet anken til Norgesgruppen i striden mellom selskapet og møbelprodusenten Stokke.

Høyesterett slår fast at Tripp Trapp-stolen utvilsomt måtte anses som et åndsverk. Dette er i samsvar med lagmannsrettens konklusjon: Tripp Trapp-stolen er «et resultat av en særpreget, individuell kunstnerisk innsats», og stolen nyter derfor opphavsrettslig beskyttelse.

Høyesterett har per definisjon rett, men det er flere som stusser over denne dommen. Jurist Olav Torvund kommer med flere betraktninger om svakheter i dommen:
  • De skrå­stilte bæres­ta­gene med en cantilever-konstruksjon er en tek­nisk løs­ning, og dess­uten ikke ori­gi­nal for Tripp-Trapp.
  • Om jeg våger meg på å spe­ku­lere litt, så vil jeg anta at val­get av skrå­stag er hen­sikts­mes­sig ut fra funk­sjo­nen, fordi det nær­mest auto­ma­tisk til større hori­son­tal avstand mel­lom ele­men­tene når den ver­ti­kale avstan­den øker, og at den der­med til­pas­ses per­sonens stør­relse. Sann­syn­lig­vis vil vin­kel i noen grad være styrt ut fra slike hensyn.
  • At to side­stag er fes­tet sam­men med noen tverr­stag eller –bjel­ker og at sitte­flate, rygg­støtte m.m. bidrar til å sta­bi­li­sere kon­struk­sjo­nen, er en tek­nisk løs­ning og ikke ori­gi­nal. Jeg antar også at plas­se­rin­gen av disse tverrele­men­tene i stor grad dik­te­res av hen­sy­net til å lage en stø­dig kon­struk­sjon, men det har jeg ikke sett nær­mere på.
  • Man kan selv­føl­ge­lig velge mel­lom mange mate­rial­ty­per. Min bar­krakk har ramme av metall, klapp­sto­len av enkelt tre, lene­sto­len (i den grad den bil­ligste IKEA-stolen kan for­tjene en slik beteg­nelse) er laget av limtre.
  • Å plas­sere sitte­flate, rygg­støtte og fot­støtte mel­lom sta­gene er en tek­nisk løs­ning, kan­skje en idé. Som design­ele­ment er de ikke originale.
  • At sitte­flate og fot­støtte er jus­ter­bare er neppe ori­gi­nalt, og uan­sett bare en idé. Mye av den konkrete utfor­min­gen vil uan­sett måtte bli dik­tert av funksjon.

    Høy­este­rett dis­ku­te­rer i liten grad hvilke ele­men­ter som er fri. Det synes jeg er en svak­het ved dommen.
Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism