26 november 2012

Mål for energieffektivisering i bygg

Regjeringen har i dag lagt fram mål for energieffektivisering i bygg fram mot 2040. Virkemidlene vil gi 15 TWh i 2020.

Regjeringens overordnede og langsiktige mål er at nye bygg skal være bærekraftige med et lavt avtrykk på miljøet i hele byggets levetid. Fram mot 2040 vil regjeringen legge til rette for bygg der materialer, forbruk av energi og vann, innemiljø, forurensning, transport og avfall blir sett i en helhetlig sammenheng. Ambisjonen er at energibruken i bygg per kvadratmeter skal være vesentlig lavere i 2040 enn i dag.

Regjeringen har en offensiv politikk for energieffektivisering, og har innført flere reguleringer og støtteordninger for å oppnå energieffektivisering, blant annet skjerpede krav i byggteknisk forskrift (TEK), en styrking av støtteordningene gjennom Enova og Husbanken og krav til energieffektivitet for produkter. Fram mot 2020 legger regjeringen til grunn at de iverksatte virkemidlene vil gi en effekt på 15 TWh energieffektivisering i bygg. Det er ambisiøst, men realistisk.

Det er også varslet at det vil komme nye tiltak for mer effektive bygninger framover, jf. handlingsplanen for energieffektivisering i klimameldingen (Meld. St. 21 (2011-2012). På lang sikt vil denne politikken ha en vesentlig virkning på energibruk per kvadratmeter i bygg. Bare en liten del av bygningsmassen blir skiftet ut eller rehabilitert hvert år. Innføring av nye krav i 2015 vil derfor ha liten effekt i sparte TWh i 2020. Innen 2040 vil derimot en vesentlig del av byggene være ført opp eller rehabilitert etter passivhus eller nesten nullenerginivå.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism