27 november 2012

Vakre vegers pris 2012

Foto: Nina-no/Wikipedia.
"Vegdirektørens pris for vakre veger" er en prestisjetung hederspris for veganlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsen. Det deles ut to priser – en til et nyanlegg og en til et anlegg som fremhever seg når det gjelder drift og vedlikehold.

Vakre vegers pris 2012 går til Borgestadalléen ved Borgestad gård i Skien og til Bybanen i Bergen .

Borgestadalleen

Juryens uttalelse:
Juryen mener at den kontinuerlige skjøtselen av Borgestadalleen gjennom 90 år gjør at den nå framstår som både et verdifullt kulturminne og et monumentalt landskapselement. Borgestadalléen er i dag en storslagen opplevelse for de vegfarende.

Borgestadalleen er i dag et verdifullt landskapselement langs fylkesveg 32 i Skien. Alleen i det åpne kulturlandskapet danner en vakker forbindelse mellom byene Skien og Porsgrunn.

Statsminister Gunnar Knudsen på Borgestad gård stod for planting av alleen i 1920. Han var framtidsrettet både med hensyn til valg av trær og planteavstander. Han tok høyde for en framtidig økt biltrafikk med bredere veger. Han hadde et 500-årsperspektiv for trærne, hvor eika skulle stå igjen som det eneste treslag i alleens siste livsfase.

Eierne på Borgestad har skjøttet alleen gjennom størstedelen av dens levetid, og har sørget for at utgåtte trær er blitt erstattet av nye. I 1985 ble alleen, gårdsbebyggelsen og kulturlandskapet omkring fredet etter Kulturminneloven, og det ble utarbeidet en plan for skjøtsel av alleen. Etter fredningen overtok Skien kommune ansvaret for skjøtselen på oppdrag fra Statens vegvesen. I 2005 ble det utarbeidet en ny og mer detaljert skjøtselsplan. Statens vegvesen sikrer at drift og vedlikehold av selve vegen ikke skader trærne,, blant annet er all salting opphørt på denne strekningen.

Borgestadalleen er et forbilledlig eksempel på planlegging av en allé og en systematisk bevaring med hensyn til drift og vedlikehold som bør sette standard for fremtidig opparbeidelse av nye og bevaring av eksisterende alleer.


Bybanen i Bergen

For første gang på flere tiår har en by her til lands fått et nytt skinnegående kollektivtransportsystem som er bygget opp helt fra grunnen av. Bybanen er det største enkeltprosjektet i Bergensprogrammet; et spleiselag mellom stat, fylke, kommune og trafikanter i Bergen (bompenger).

Bybanen er tildelt Vakre vegers pris for nyanlegg i 2012. Prisen er en hederspris for anlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsene.

Bybanens første byggetrinn fra Byparken til Nesttun ble åpnet den 22. juni 2010, 45 år etter at trikken i Bergen ble nedlagt. Traséen er 9,8 km lang og har kostet ca. 2,2 mrd. kroner (2007).
Juryens uttalelse

Juryen mener at målsettingene i prosjektets designprogram er gjennomført på en overbevisende måte. Markbelegg, kanter, tunnelportaler, plattformer, leskur, kontaktledningsmaster m.m. har god form, farge og materialbruk og utgjør til sammen en helhetlig design. Bruken av vegetasjon er gjort nennsomt og bevisst, og kunstprosjektet bidrar ytterligere til å heve bybanens opplevelsesverdi og estetiske kvaliteter.

Juryens hovedanliggende er de estetiske sidene av samferdselsprosjekter. For helheten er det likevel svært viktig at de overordnede målsettingene for kollektivtrafikk og byutvikling så langt har vært vellykkede. Det foregår allerede en utstrakt byfornyelse med nyetableringer, opprusting og fortetting langs bybanen.

Presseoppslag og annen omtale er også i hovedsak entydig på at bybanen i Bergen er blitt en suksess. Den store tilstrømningen av trafikanter gir de samme signaler.

Bybanen I Bergen vant den 5. oktober 2011 prisen som "Worldwide Project of the Year" av Light Rail Transit Association i London, UK.
Tiltak i nærområdene

Foruten å bygge selve banen har Bybanen også gjort tiltak i banens nærområder, med opprusting av vann og avløp, tele, elektro, fjernvarme m.m. Byggetrinn 2 fra Nesttun til Rådal er i gang og planlagt åpnet i 2013. Byggetrinn 3 fra Rådal til Flesland er foreløpig planlagt åpnet i 2016. Prosjektering er i gang. Aktuelle utvidelser av bybanen er avgreininger nordover til Åsane og vestover til Loddefjord. Disse er ikke tidsberammet ennå.
Byutvikling og kollektivtiltak

Bybanen skal utvikles til en hovedstamme i byens kollektivtrafikk. Første byggetrinn er det viktigste elementet i fornyelsen av kollektivtrafikken i Bergensdalen sør for sentrum. Intensjonen er at bybanen skal fremme nyetableringer og opprusting av bydelene langs banen.
Design og kunst

Formgivning og materialbruk har vært viktig i bybaneprosjektet. Vinnerutkastet fra en internasjonalt utlyst designkonkurranse er lagt til grunn for den fysiske utformingen av bybaneanleggene. Designprosjektet har gitt en helhetlig design for prosjektet, og har involvert fagområdene landskapsarkitektur, industridesign, grafisk design, tekstildesign og merkevarebygging. Brukervennlige løsninger med universell utforming i alle ledd var viktigste forutsetning for dette arbeidet.

Bybanen jobber også med et kunstprosjekt, selv om dette ikke var et formulert krav i prosjektet. Etter en innbudt konkurranse blant kunstnere er arbeidet nå i gang. Kunstinstallasjonene har lys som tema, og følgende prosjekter er realisert eller under arbeid.

Kilde: vegvesen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism