17 juni 2013

Høyesterett mener typehuset Ambassadør er et åndsverk

Høyesterett viste til at også bygningskunst kan være et åndsverk, og fant på bakgrunn av en gjennomgang av lovhistorien at det ikke kunne oppstilles et særlig strengt krav til verkshøyde på dette området

Byggherren var i kontakt med Norske Hus Boligsystem AS (Norske Hus) med sikte på oppføring av et hus av typen Ambassadør. Dette typehuset ble tegnet av arkitekt Steinar Sagen i 1998, og rettighetene til tegningene var overført til Norske Hus.

Forhandlingene førte ikke til at avtale ble inngått, og byggherren valgte i stedet å få tredjemann til å oppføre et hus for seg. Hovin Bygg AS bistod i den forbindelse med tegninger til byggesøknad.

Norske Hus fant at det oppførte huset krenket deres rettigheter til hustypen Ambassadør, og anla søksmål mot byggherren og mot Hovin Bygg AS. Norske Hus fikk i tingretten medhold, og i forhold til byggherren er tingrettens dom rettskraftig. Hovin Bygg AS anket til lagmannsretten, som frifant selskapet. Kravet til verkshøyde ble ikke ansett å være oppfylt.

Norske Hus anket til Høyesterett. For Høyesterett ble saken begrenset slik at det bare skulle tas stilling til om Ambassadør hadde vern som åndsverk. Om det oppførte hus eventuelt skulle utgjøre en krenkelse, måtte da eventuelt prøves i ny sak for lagmannsretten.

Foto: Norske Hus Boligsystem AS

Høyesteretts flertall (tre dommere) fant at kravet til verkshøyde var oppfylt, og viste i sin vurdering blant annet til den sammenfatning som var gitt av et sakkyndig vitne:

"Fasadene arbeider med markante elementer: et spill av saltak med arker og fløyer. Det estetiske uttrykket er sterkt. Det domineres av det tverrstilte midtpartiet med gavler og søyler, som sammen med arkene og valmtaket gir dette markerte uttrykket. Ambassadør oppleves som en lav, horisontal, énetasjes bygning med et dominerende, utoverhengende tak, nærmest en bungalow, og hvor det tunge taket gjøres ekstra tungt ved arker og fremstikkende midtfløy."

Høyesteretts mindretall (to dommere) fant at kravet til verkshøyde ikke var oppfylt. Ambassadørs særpreg utover det tradisjonelle og det rent funksjonelle ble ikke ansett å være markant nok til at kravet til verkshøyde var oppfylt. Mindretallet viste til at kombinasjoner av valmet tak og karnapper med saltak, og sveitserstil sammen med amerikansk sørstatsstil, er i slekt med en rekke hus som er oppført i tråd med etablert byggeskikk.

Les avgjørelsen i sin helhet

Kilde: domstol.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism