12 november 2013

Miljøgifter hos dyr og mennesker i Arktis

Urovekkende høye nivåer av miljøgiften klorerte parafiner er funnet i fugl, fisk, fugleegg og pattedyr rundt Svalbard, og også i morsmelk. Nå viser det seg at giftstoffet dessuten øker i de marine næringskjedene i Arktis.

Miljøgifter hos dyr og mennesker har ofte en akutt giftig effekt, men de kan også ha en mer langvarig og kronisk effekt ved for eksempel å være kreftfremkallende, redusere reproduksjonsevnen eller skade arvestoffet.

– Miljøgifter er en global utfordring, og internasjonale reguleringer i takt med ytterligere forskning er nødvendig for å fjerne de skadelige stoffene fra markedet. Resultatene fra forskningsrapporten er et viktig innspill til Stockholmkonvensjonen som har formål om å avvikle eller begrense bruken av skadelige persistente organiske forurensninger i industri og jordbruk over hele verden, sier miljøvernminister Tine Sundtoft.

Gamle miljøgifter som PCB og klorerte sprøytemidler har de siste årene avtatt i naturmiljøet fordi det er innført forbud mot produksjon og bruk. Dette er ikke tilfelle med klorerte parafiner som det nå haster med å få innført et internasjonalt forbud mot, mener forskerne bak studiet.

Undersøkelsen har også gitt ny kunnskap om nivåer av miljøgifter i arktiske dyr og fordelingen av miljøgiftgrupper som nye bromerte flammehemmere og fluorerte overflatestoffer (PFAS). Studiet er en del av Miljødirektoratets program for kartlegging av nye miljøskadelige stoffer.

Kilde: Norsk Polarinstitutt

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism