17 februar 2006

Oslos rullebrettanlegg

Studentkonkurransen om utforming av Oslos nye rullebrettanlegg på Jordal er arrangert av den norske mur- og betongbransjes satsingsprosjekt bygggutengrenser.no.

Juryen mente NTNU-studenten Bertil Haugens "Tredeling" var det beste, men dette forslaget skisserte et anlegg som var altfor stort i forhold til konkurransens retningslinjer. Dette medførte at forslaget "Skate Valley", tegnet av Carl Julius Claussen fra AHO, ble utropt som vinner av konkurransen.

"Tredeling" anbefales likevel dersom det blir aktuelt å jobbe videre med anlegget, da i et redusert format.

Juryens generelle kritikk

Juryen er godt fornøyd med både den kvantitative oppslutning om konkurransen og kvaliteten på det arbeide som er nedlagt. Til sammen gir utkastene en bred og god belysning av de muligheter den valgte tomt gir for å realisere et skateboardanlegg av høyt kvalitet.

Mange av utkastene viser en moden og profesjonell tilnærming til oppgaven og gode, kreative løsninger på de utfordringer oppgaven stiller. Juryens skatetekniske rådgivere har uttrykt forbauselse over hvor godt mange har satt seg inn i og forstått skatesportens egenart og behov, og har laget anlegg som er både varierte og utfordrende.

I en del av utkastene er det dessverre arbeidet lite med situasjonsplanen, både angående forholdet til det tilliggende parkanlegg og de eksisterende kjøreveier og ganglinjer. Mange har også laget anlegg som overstiger programmets arealkrav tildels ganske betydelig.

Mange av deltakerne viser gledelig stor innsikt i bruk av betong som byggemateriale, og har visst å utnytte de rike formgivingsmuligheter som betongen gir anledning til. Enkelte utkast inneholder også svært kreative, nytenkende måter å behandle betongens overflate på.

Utkast nr. 21 - "Skate valley"
Utkastet forsøker å markere den gamle idrettsplassens halvsirkelformede avgrensning mot sør, uten å være helt konsekvent på dette.

Servicebygget ligger godt plassert med god tilgjengelighet og god utforming. Det er nedsenket 1m under terrengnivå og tjener som et inngangsparti og portal for anlegget. Bygget er godt innpasset i terrenget ved at parkskråningen mot øst er trukket opp som starten på husets takflate. Resten av taket er tenkt som en inngjerdet oppholds- og tilskuersone. Det burde ha vært mulig å bevege seg ned fra takflaten også mot vest, men dette vil lett kunne tilpasses.

Skatetekniske er anlegget greitt utformet, men med noe få utfordringer. Mulighetene til å forbedre dette gjennom videre bearbeidelse er gode. Kombinasjonen av gangsone og streetdel langs fotballbanens kortside vil kunne skape uheldige kollisjoner og må løses bedre.

Anlegget er nøkternt, realistisk og økonomisk og svarer godt til programmets forutsetninger. Utkastet er godt presentert, men beskrivelsen er noe tynn. Oversiktsperspektivet er meget godt, naturtro og informativt.

Utkast nr. 7 - "Tredeling"
De aktive skateboardere som juryen har benyttet som konsulenter fremhever dette utkastet som det skatemessig klart beste. Utkastet har svært mange gode kvaliteter og gir rom for en rekke ulike kjøremønstre, ferdighetsnivåer og utfordringer. Utkastet viser et anlegg som reetablerer den gamle halvsirkelformede avslutning av Jordal idrettsplass mot sør. I tillegg til denne betongstøpte halvsirkelen, har anlegget en ekstrasone mot sørøst, i form av en overgangssone mellom park og streetanlegg som fremstår som svært attraktiv. Et problem med denne sonen er at det lett kan oppstå konfliktsituasjoner mellom forbipasserende fotgjengere og skatere, men dette mener juryen kan la seg enkelt løse. Utkastet viser ellers gode grep som på en ryddig måte sikrer folk mot å forville seg inn på aktivitetsflaten.

Servicebygget er enkelt og velformet, med en naturlig plassering sentralt i anlegget, samtidig som det er lett tilgjengelig fra gangveien fra sør og øst. Gress-skråningen mot øst får god egnethet som naturlig tribune.
Anlegget er svært stort i areal, og må reduseres vesentlig dersom det skal kunne realiseres innenfor de rammer som til å foreligger.

Presentasjonen er meget god, men kanskje noe "tørr". Aksonometrien er svært fortellende, likeså de mange informative diagrammer.

Juryens konklusjon og anbefaling

Etter å ha plukket ut 6 utkast til en avsluttende inngående vurdering, har juryen konsentrert seg om 2 utkast som man har funnet å ha slike kvaliteter at de begge kan danne utgangpunkt for en videre detaljbearbeidelse og senere realisering, nemlig utkastene nr. 7 og 21.

Juryen og de skatetekniske rådgivere har konkludert med at utkast nr. 7 har en skateteknisk utforming som er konkurransens klart beste og som med små bearbeidelser vil gi et meget attraktivt skateanlegg som både kan nyttes som nasjonalanlegg og til daglig bruk av utøvere i alle ferdighetsnivåer.

Ved kontrollmåling har det dessverre vist seg at nr. 7 har en størrelse som langt overstiger programmets angivelse av 1500 m2 "effektiv kjøreflate" som utgangspunkt for løsningene. Totalt har nr. 7 en størrelse (inkl. kjørestripene i parken) på ca. 3300 m2, altså mer enn dobbelt av hva programmet angir.

Juryen har av denne grunn funnet at utkast nr. 7 ikke kan kåres til konkurransens vinner. En så stor arealoverskridelse representerer en vesentlig tilsidesettelse av en av konkurransens viktigste premisser, og juryen finner det følgelig urettferdig å tildele dette utkastet 1. premie. Juryens konklusjon er dermed at utkast nr. 21 tildeles 1. premie og kåres til konkurransens vinner.

Juryen vil imidlertid anbefale overfor konkurransens arrangører ”byggutengrenser.no”, NORB og Oslo kommune at utkast nr. 7 legges til grunn for det videre arbeide med realisering av nytt nasjonalanlegg for skateboard på Jordal Idrettsplass. Etter juryens mening er det mulig å redusere dette anleggets størrelse betydelig, samtidig som juryen ser at programmets angivelse av 1500 m2 som ramme med fordel bør kunne økes, uten at dette gjør bygging av anlegget kostnadsmessig urealistisk.

Les alle juryens vurderinger (Word-dokument).

Bygg Uten Grenser.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism