25 oktober 2016


Miljøet du vokser opp i bestemmer om det gå bra med deg senere i livet, forklarer den amerikanske økonomen Raj Chetty. Spissformulert kan hans forskningsprogram beskrives slik:
Hvordan skal vi konstruere samfunnet i små og store byer for at alle skal like muligheter til å leve gode liv?
Det gjelder å vokse opp i en by der alle raser er integrert i alle bomiljøer, middelklassen er stor, familiene holder sammen, det sosiale ansvaret er stort og skolene gode.

– For velstående familier betyr det ikke noe hvor du bor. Bostedet ditt betyr mye mer når du er fattig enn når du er rik. Barn i velstående familier gjør det like bra eller like dårlig, uavhengig av hvor de bor, sier Chetty til Aftenposten.

Chetty har laget et detaljert kart for USA som viser grader av dårlige og gode utsikter for barn i fattige familier. Jo tidligere flyttingen skjer, desto bedre går det med de fattige barna senere i livet, sammenlignet med like barn som blir værende i de dårlige byene.

Barn som flytter når de er ni år, gjør det bedre senere i livet enn barn som flytter fra de dårlige byene når de er 15 år, alt annet likt.

Chetty runder av sin forskning ved å peke på fem kjennetegn ved byer og områder der sjansene er gode for at fattige barn kan få et vedre liv enn foreldrene:
 1. Delte byer er ikke bra.
  I byer med gode muligheter bor ulike raser og folkegrupper hulter i bulter over hele byen. Integrering er avgjørende, sier Chetty, mens han viser et detaljert kart for bosettingsmønsteret i to amerikanske byer.
 2. Jevn inntektsfordeling.
  En stor middelklasse i oppvekstområdet gir bedre muligheter for fattige barn til å komme seg oppover.
 3. Familiesammensetningen der du bor er viktig.
  Bor du i et område med mange enslige foreldre er sjansene til økonomisk klatring mindre. Dette dreier seg ikke om de fattige barnas egen familie, men familiesammensetningen i lokalsamfunnet der de bor.
 4. Mengden av såkalt «sosial kapital».
  Høy grad av tillit, engasjement, møteplasser og sosialt ansvar gir bedre muligheter. Salt Lake City med alle sine sosialt bevisste mormoner er et bra sted for å unnslippe fattigdommen.
 5. Gode skoler.
  Mindre klasser, mer offentlig pengebruk på skole og en stor andel lærere av høy kvalitet gir bedre utsikter for fattige barn.
Kilde: Aftenposten

Arvesynden handler også om bosted

24 oktober 2016

Teknisk ukeblad har pratet med arkitekt Gregg Pasquarelli, en av sjefene i Shop Architects, som mener at arkitekten vil være den beste byggherre i mange prosjekter.  Shop Architects bak en 434 meter høy skyskraper på Manhattan, som skal stå ferdig i 2018. Fotavtrykket på 18,2 x 24 meter er ekstremt lite i forhold til tårnets høyde.

Verdens slankeste bygning

Arkitekten Kai Reaver er invitert til Astrup Fearnley Museet for å presentere arkitekturen i Los Angeles slik den har utviklet seg de siste 50 årene. I likhet med L.A.s kunstscene, har arkitekturen vært meget innovativ og fri på grunn av avstanden til de etablerte tradisjonene i Europa og på østkysten. Foredraget er en del av en rekke foredrag i høstens torsdagsprogram som presenterer Los Angeles fra flere fagområder.

Kai Reaver er en arkitekt og pedagog fra Michigan. For tiden jobber han som instruktør ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og er grunnleggeren av REEL, en forskningspraksis som fokuserer på å bygge bro mellom historie og teknologi. Han har tidligere jobbet for Snøhetta, det globale arkitektur og landskap firmaet, og har studert og praktisert både i Norge og i Los Angeles.

Mer om foredraget:

Los Angeles represented for architects not only the open territory of post-war Californian modernity, but also as a breeding ground for new forms of architectural space and practice. The lecture explores the historic context of Los Angeles architecture through three distinct groups of architects. Starting with the European modernist immigration from Austria with Richard Neutra and Rudolf Schindler to the Hollywood Hillsides, continuing to the "New School" of east coast deconstructivists Thom Mayne, Frank Gehry and their Venice beach contemporaries, to the current multiplicity of younger global practices expanding their own architectural territory from the context of California.

Astrup Fearnley Museet

The Architecture and Architects of Los Angeles

23 oktober 2016

I Aftenposten kan vi blant annet lese følgende scenario:

Jeg skal til Trondheim i morgen. Der hadde det vært fint å ha en bil. Jeg har overhodet ikke tid til å kjøre selv. Når jeg legger meg kvelden før, sender jeg bilen i forveien. Akkurat idet jeg når utgangen på Værnes neste morgen, triller bilen frem og plukker meg opp. Å sende en elektrisk bil 500 kilometer koster omtrent en hundrelapp i strøm.

Dette kan bli realitet i nær fremtid, noe som understrekes av Teslas melding her om dagen om at alle Teslaer fra nå av vil bli utstyrt med all maskinvare som trengs til full selvkjøring. Det radikale med full selvkjøring er at du ikke lenger trenger være i bilen.

Vareombringing, taxiturer, parkeringsløsninger osv – svært mye vil se veldig annerledes ut, dersom mange kan be om å bli hentet av sin egen bil.

Kanskje er et vel så sannsynlig scenario, som det sitert ovenfor, at vi slettes ikke tar flyet. I stedet har vi løsninger for å sove skikkelig i bilen. så sørger den for å kjøre oss Oslo - Trondheim i løpet av natta.

Dette er langt fra science fiction. Da Tesla slapp nyheten viste de en video med en ansatt som allerede i dag setter seg i bilen hjemme og blir kjørt helt til jobben – uten å røre gass, brems eller ratt. Rett utenfor hovedinngangen hopper han av. Bilen kjører deretter av sted uten noen inni, og finner seg en parkeringsplass. Når han skal dra, er det bare å trykke på mobilappen. Bilen kjører tilbake opp foran hovedinngangen. Sjåføren trenger ikke engang å vite hvor bilen hadde parkert seg selv:

Vil selvkjørende biler endre samfunnet?

17 oktober 2016

Foto: Mariordo
Elbiler vil spille en viktig rolle for å gjøre transportsektoren utslippsfri. Miljødirektoratet har utredet hva det vil kunne koste samfunnet å fase inn elbiler i personbilparken fra i dag og fram mot 2030. Vår analyse viser at gjennomsnittlig tiltakskostnad ligger mellom 600 -1100 kroner per tonn CO2 for tiltak som reduserer utslippene, i perioden 2021-2030, med 7-12 millioner tonn.

– Den forventede teknologiske utviklingen gjør at dette ikke dyrere enn andre klimatiltak vi har utredet i transportsektoren, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Tiltaksanalyser forteller oss hva et tiltak koster. Det er viktig kunnskap for at samfunnet skal kunne velge de beste klimatiltakene, altså hva som gir størst reduksjon i klimagassutslipp per krone, og hva som har størst reduksjonspotensial.

Bakgrunnen for denne analysen er behovet for å oppdatere de samfunnsøkonomiske tiltakskostnadene for innfasing av elbil i lys av den raske teknologiutviklingen de siste årene og forventninger om utviklingen framover.

Den omfatter bare helelektriske personbiler, og ikke overgang til hydrogen eller ladbare hybrider. Analysen omfatter ikke en vurdering av virkemidler som må til for å øke elbilandelen. Vi kommer derfor ikke med vurderinger eller anbefalinger av hvordan elbilpolitikken bør innrettes i framtiden.

Utviklingen i elbilmarkedet har vært i rask utvikling siden 2010.

– Da rapporten Klimakur 2020 ble lagt fram tok vi utgangspunkt i små elbiler med 14 og 28 kWh batterikapasitet. Tre år senere kom Tesla S med en batterikapasitet på opptil 85 kWh. Det illustrerer hvor raskt utviklingen har gått, sier Ellen Hambro.

Komponentene for beregning av tiltakskostnad har endret seg betydelig siden den gang. Batterikostnaden, som er den største kostnadskomponenten for elbiler, er redusert med om lag 70 prosent de siste fem årene. Det forventes en ytterligere reduksjon de neste årene og store kostnadsreduksjoner fram mot 2030. Ifølge flere av de store bilprodusentene vil flere modeller komme i salg i 2017 og 2018 med betydelig lengre rekkevidde.

Vi har lagt utviklingen de siste årene og forventninger om hvordan dette vil endre seg framover til grunn for vår analyse fram mot 2030.

Tiltakskostnad og utslippsreduksjoner

Miljødirektoratet har beregnet de samfunnsøkonomiske kostnadene for fire ulike tiltak der el-biler fases inn i forskjellig omfang og tempo, og viser hvordan andelen elbiler i nybilsalget utvikler seg fram mot 2030 som følge av dette.

 • Tiltak 1:
  Forutsetter at 60 prosent av nybilsalget i 2030 er elbiler. Det betyr at cirka 30 prosent av alle personbiler i 2030 er elbiler.
 • Tiltak 2:
  Forutsetter at 100 prosent av nybilsalget i 2030 er elbiler. Det betyr at 40 prosent av alle personbiler i 2030 er elbiler.
 • Tiltak 3:
  Forutsetter at 100 prosent av nybilsalget i 2025 er elbiler. Det betyr at 50 prosent av alle personbiler i 2030 er elbiler.
 • Tiltak 4:
  Forutsetter at 100 prosent av nybilsalget i 2025 er elbiler, men at elbilene fases inn saktere enn i tiltak 3. Det betyr at 40 prosent av alle personbiler i 2030 er elbiler.

Elbilandelen i tiltakene varierer mellom 60 prosent av nybilsalget i 2030 og 100 prosent i 2025.

Den gjennomsnittlige samfunnsøkonomiske tiltakskostnaden, for innfasing av elbiler i personbilparken mot 2030, er beregnet å være mellom 600 og 1100 kr per tonn CO2-ekvivalenter redusert.Dette plasserer tiltakene i den midtre kostnadskategorien i Miljødirektoratets analyser og er i samme størrelsesorden som vi har lagt til grunn tidligere. Imidlertid er datagrunnlaget betydelig bedre og mer komplett enn før.

Raskere innfasingstakt fører til høyere utslippsreduksjoner samlet sett, men også til økt tiltakskostnad fordi kostnaden per elbil er høyere tidlig i perioden.

Vår analyse viser at tiltakskostnaden ligger på ca. 7 000 kroner for mindre biler til ca. 15 000 kroner for større biler, per tonn CO2 redusert i 2016. Fram mot 2030 vil tiltakskostnaden bli negativ for små biler og rundt 600 kroner for større biler. I gjennomsnitt over perioden koster tiltakene mellom 600-1100 kroner per tonn CO2 redusert.

Tiltak
Utslippsreduksjoner i 2030 i tonn CO2-ekv.
Sum utslipps-reduksjoner 2021-2030 i tonn CO2-ekv.
Tiltakskostnad i kr/tonn CO2-ekv.
1
1,3 millioner
7,0 millioner
574
2
2,0 millioner
11,0 millioner
1035
3
2,3 millioner
12,1 millioner
1104
4
2,1 millioner
10,1 millioner
717
Den største kostnaden er knyttet til høyere produksjonskostnader for elbil sammenliknet med bensin- og dieselbiler. Merkostnaden i produksjonen av de større elbilene er betydelig høyere enn for de mindre elbilene i dag. For de mindre elbilene er ulemper for bilistene, som begrenset rekkevidde og modellutvalg, et annet vesentlig kostnadselement.

Informasjonen vi har innhentet tyder på at teknologiutviklingen gjør at kostnadene knyttet til produksjon blir vesentlig redusert fram mot 2030. Dette reduserer merkostnaden for elbiler og da spesielt merkostnaden for større elbiler.

Innen 2024 er det forventninger om økt rekkevidde og et større modellutvalg. Det gir grunnlag for å se helt bort fra kostnad knyttet til ulemper for bilistene.

Det er imidlertid usikkerhet knyttet til hvor raskt denne utviklingen vil gå. Mye tyder på at teknologi- og kostnadsutviklingen heller kan gå raskere enn saktere i forhold til det vi har forutsatt, slik at den reelle kostnaden kan bli lavere enn vi har kommet fram til.

Kilde: Miljødirektoratet

Elbilen blir et stadig rimeligere klimatiltak

16 oktober 2016

Ullevål tårn ligger i grøntdraget på høyden vest for Ullevål sykehus. De høyreiste asketrærne som troner over området, har vært med på å danne utgangspunktet for utformingen av bygget. Tårnet gir assosiasjoner til et tre, hvor trapp- og heiskjerne representerer stammen. Herfra fordeler leilighetene seg som grener. Utkragede balkonger i ulike retninger myker opp tårnets rettvinklede og stramme grunnform, og understreker, sammen med trekledningen, et organisk uttrykk.

De 32 leilighetene er fordelt på åtte etasjer, med fire gjentakende leilighetsstørrelser på hvert plan. Boligene i første etasje er særlig romslige, med takhøyde på 2,7 meter og egne hager. 2. til 7. etasje har takhøyde på 2,5 meter og store, private balkonger. De fire toppleilighetene har interne trapper fra stue til egen takterrasse.

Ullevål tårn tildelt Oslo bys arkitekturpris 2016

The Guardian skriver at EU-kommisjonen foreslår å innføre krav om llademulighet for elbiler ved bygging av alle nye boliger etter 2019. Kommisjonen viser til erfaringer fra Norge og Nederland, og håper flere land til å følge etter. Samtidig har også norske elbileiere ladeproblemer:

– Vi ser en klar utfordring med borettslag og sameier som i dag ikke tilbyr lading. Dette må endres om vi skal nå målet om at alle nye biler solgt fra 2025 skal være nullutslippsbiler, sier Petter Haugneland i Norsk elbilforening til Teknisk Ukeblad.

Haugneland mener det er synd det er behov for en lov for å få utbyggere til å se verdien av ladepunkt ved boliger.

– For en utbygger er jo dette en merkostnad. Men på sikt tror jeg også utbyggere vil se nytten av å selge boliger med ladeplass. Når flere og flere har elbil vil ladepunkt bli et stadig viktigere punkt også når folk kjøper seg ny bolig, sier han.

Kilde: Tu.no

Foreslår at alle nye boliger skal ha elbillader

15 oktober 2016

Kun en konseptstudie dette, men elbilen Trezor fra Renault ser så bra ut at vi spanderer på oss en titt på denne.


Renault Trezor

14 oktober 2016

Fasaden med Picassos verk «Fiskerne». Et "lerret" på hundre tonn. Ingen har foreløpig antydet hvordan det eventuelt skal flyttes. Foto: Statsbygg
Reguleringsforslaget for nytt regjeringskvartal er på offentlig høring, med tilhørende konsekvensutredning. Ifølge sammendraget har bebyggelsen moderate høyder tilpasset omkringliggende bebyggelse, klimagassutslippene reduseres, og den samlete konsekvensen for kulturminner er «middels negativ». Vel og bra, men stemmer det? spør Siri Hoem, på vegne av Fortidsminneforeningen.

Hensikten med en konsekvensutredning er å utrede alternativer og innhente kunnskap for å kunne treffe den beste beslutningen. Her har regjeringen på forhånd bestemt seg for samlokalisering og for riving av Y-blokka. Gode alternativer er dermed utelatt, og muligheten for reell medvirkning redusert. I tillegg har utredningen alvorlige mangler som grenser til bløff når det gjelder Y-blokka.

Klimabløffen
Planforslaget framstilles som grønt, med ambisiøse miljømål i et livsløpsperspektiv. Men regjeringen vil rive Y-blokka med areal 21.905 m2 og erstatte den med en nietasjes blokk på 12.100 m2 – uten å gjøre et realistisk klimaregnskap først. Det redegjøres for klimagevinst ved redusert energibruk i driftsfasen (når nybyggene er ferdige), ved kortere transport grunnet samlokalisering av regjeringsfunksjonene, og ved bruk av klimaeffektive materialer, målt mot dagens situasjon. De finner at klimagassutslippet halveres. Men – rivebelastningen og anleggsfasen er ikke inkludert! Dette er nettopp ikke et livsløpsperspektiv. Det er riving uten klimagevinst, vasket i grønn retorikk.

I et samlet klimaregnskap vil bevaring vinne – et ubeleilig faktum for de rivelystne. Påstanden om redusert energibruk til oppvarming av nybygg tar heller ikke høyde for at bygningene av naturbetong kan etterisoleres og oppnå passivhusstandard, som vist av Rambøll i Riksantikvarens tilleggsutredning i 2013.

Da regjeringen i 2014 kunngjorde at Y-blokka skulle rives, forsikret de oss om at Picassos kunstverk «Fiskerne» og «Måken» skulle tas vare på og innpasses i det nye komplekset. De bekymrete Picasso-arvingene ble sendt hjem i overbevisning om at riving var påkrevd av sikkerhetshensyn, og at kunsten skulle bevares. I konsekvensutredningen står det rett ut at det «foreløpig ikke er vurdert hvorvidt og hvordan» Picassos to kunstverk «lar seg demontere, flytte og konserveres». Hvorvidt? De er altså ikke sikre på at de klarer å bevare kunsten hel. Er ikke dét vesentlig kunnskap for å avgjøre rivespørsmålet?

Veggen med «Fiskerne» er over 100 m2 og veier ca. 100 tonn. Kunstverket er sandblåst inn i en betongskive av naturbetong, som består av 80 % stein, armeringsjern og spesialsement. Muligens innser Statsbygg at flytting er vanskelig uten å sage Picasso’en opp i biter, som påpekt av Rambøll i 2013. Etter sammenlapping vil konstruksjonen være svekket og sårbar for vanninntrengning, slik at den neppe bør stå ute. Akersgata mister sin Picasso! Oppsaging vil dessuten ta seg ekstremt dårlig ut i internasjonale medier, og godtas neppe av Administration Picasso. Da er det bedre å gjøre som strutsen: utsette problemet.

Y-blokka var foreslått fredet da bomben smalt. Siden har alle faginstanser forsvart bevaring, fra kommunale og statlige etater til organisasjoner. Prestisjefylte internasjonale kulturvernorganisasjoner har sendt protester til regjeringen. Her kan nevnes ICOMOS International Alert 2015 og nominasjonen til Europa Nostras «The 7 Most Endangered 2016», der Y-blokka nådde opp til kortlisten over de 14 mest truete kulturminnene i Europa. Ikke noe av dette nevnes i planforslaget. Regjeringen lener seg heller til anbefalingene fra sine selvoppnevnte komiteer, der fokus er avbøtende tiltak, som bevaring av kunsten (sic!) og «gevinsten» ved at Trefoldighetskirken og Deichman blir mer eksponert. Dette kan ikke legitimere riving av et så betydelig kulturminne. Kunsten er uløselig knyttet til Y-blokka, og Høyblokka blir halv uten den omkransende Y-formen.
/../
Ifølge planprogrammet, fastsatt av departementet, skal det redegjøres for klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv, og for fremtidig bruk av kunstverkene. Her svikter konsekvensutredningen totalt. Dermed fratas beslutningstakerne (også de som har bestemt seg på forhånd), opposisjonen og folket vesentlig informasjon. Skal vi godta at noen få politikere trumfer igjennom riving av Y-blokka, stikk i strid med faginstansenes råd, og kommer unna med en mangelfull utredning av konsekvensene? Det er et politisk overtramp.

Politikerne må kalle en spade for en spade. Her vil de rive arkitektur av internasjonal verdi, ringeakte fagmiljøet og Picassos verk, og velge en klimabelastende løsning i stedet for Y-blokka. De mest problematiske redegjørelsene er utelatt i konsekvensutredningen, og det blir overtydelig at regjeringen ikke har gode grunner for å rive Y-blokka. Argumentene knyttet til sikkerhet og Ring 1 er lite troverdige. Klart det er mulig å bygge vei under en bygning og forsterke fundamentene, hvis man vil.

Planforslaget innebærer også riving av den halvt sundbombete paviljongen som huser 22. juli-senteret. Dette vitner om manglende forståelse på mange plan. Disse autentiske stedene er uerstattelige når vi skal formidle og minnes en skjellsettende del av vår historie. La stå!

Kilde: nyemeninger:

Klimabløff om Y-blokka. La stå!

08 oktober 2016

Kristin Reichborn-Kjennerud skriver i et debattinnlegg i Aftenposten om hvordan markedsdrevet segregering skaper en rekke problemer i byene.

Oslo vokser og byutvikling er på agendaen som aldri før. Alle vil ta del i godene, men ingen vil ta belastningene ved at byen vokser og fortettes. Beboere i gentrifiserte sentrumsområder (arbeiderklassebydeler som overtas av middelklassen) klager over press fra fortetning og internturisme.

Å la innbyggerne få innflytelse på byutviklingsprosesser er i vinden og lanseres som løsning på de fleste urbane problemer både i EUs innovasjonsprogrammer og globalt. Deltagelse kan ta mange ulike former, men essensen er å gi beboere innflytelse over politiske beslutninger og medbestemmelse i gjennomføringen av tiltak som berører dem.

Deltagelse er bra fordi myndighetene blir mer lydhøre for befolkningens behov. Innspill fra beboere kan dermed bidra til bedre løsninger. På den annen side er deltagelse vanligvis preget av kamp for egeninteresse (såkalt NIMBY, eller «Not In My Backyard»). NIMBY-protester kan bli et problem når politikerne ønsker å ta langsiktige og upopulære beslutninger.

Forskningen til professor Terje Wessel ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, viser at segregering er en sterk drivkraft i Oslo. Den mest segregerte gruppen er faktisk sjiktet rett under de aller rikeste. Det illustrerer en av de store utfordringene med segregering: Den er markedsdrevet.

Selvsegregering skjer i stor skala. De som har økonomisk mulighet til det, klumper seg sammen i bestemte deler av byen. Dette resulterer i at ulike befolkningsgrupper aldri møtes, selv ikke i det offentlige rom. Det er dermed lite sannsynlig at ulike grupper får forståelse for hverandres virkelighet.

Best resultater oppnås ofte ved at politikerne er modige og fremmer løsninger som er gode for byen som helhet. Politikerne må derfor noen ganger være litt harde i klypa hvis de skal få gjennomført politikken sin.

Robert Putnam, amerikansk professor i statsvitenskap ved Harvard University, skriver i sin bok «Our Kids» om hvordan barn i delte byer får ulike muligheter, hjelp og støtte fra nærmiljøet. De ressurssterke må derfor spres slik at de kan kjempe for felles interesser i sitt område. Dette vil hjelpe barn fra beskjedne kår.

Må kjempe for en mindre delt by

03 oktober 2016

Foto: Susan Yin
Personer som mottok elsykkelstøtte økte sykkelbruken med 30 prosentpoeng og reduserte bilbruken med 16 prosentpoeng. Det viser en undersøkelse TØI har gjennomført blant mottakere av Oslo kommunes elsykkelstøtte. 

Støtteordningen for elsykkel i Oslo ble annonsert kort tid etter at den nye byrådet overtok i oktober 2015. Målet med støtteordningen er å få flere til å velge elsykkel fremfor bil. Dette er ett av flere initiativer kommunen setter i gang for å oppnå et mål om en sykkelandel på 25 prosent innen 2025.

Undersøkelsen viser blant annet at:
 • Halvparten av de spurte har i stor grad latt seg påvirke av den kommunale støtteordningen i sin beslutning om å kjøpe elsykkel. Ytterligere 41 prosent hadde latt seg påvirke i noen grad.
 • Elsykler bidrar til at folk øker sin sykkelbruk med mellom 12 og 18 km per uke dersom de bytter ut sin vanlige sykkel med en elsykkel. Dette betyr at sykkelandelen (sykling som andel av alle reiste km) kan mer enn doble seg sammenlignet med dagens nivå for folk som får støtte til elsykkel.
 • Personer som mottok elsykkelstøtte økte sykkelbruken sin med 30 prosentpoeng, på bekostning av både gange (- 4 prosentpoeng), kollektivt (-10 prosentpoeng) og bilkjøring (- 16 prosentpoeng).
 • I gjennomsnitt har personer som mottok elsykkelstøtte redusert sine CO2 utslipp med 437 gram per dag (dvs 87 kg per år) sammenlignet med en kontrollgruppe.
Evalueringen er basert på den største undersøkelsen som er gjort av elsykkelens effekt på transportmiddelbruk. 669 nybakte elsykkeleiere er blitt intervjuet.

I tillegg til spørreundersøkelsen, ble transportmiddelbruken målt ved hjelp av en mobil app (Sense.DAT) som har registrert alle reiser til 367 personer. Samlet sett viste disse dataene at CO2-utslippet ble redusert med et sted mellom 440 og 720 gram per dag for hver deltager som fikk støtte til å kjøpe elsykkel av kommunen.

Ordningen med elsykkelstøtte ble innført med en målsetning om å stimulere til økt kjøp av elsykler. Salgtstall fra leverandører i Oslo viser at det har vært en økning av salget av elsykler på mellom ca. 50 og 90 prosent, mot en økning på under 30 prosent rapportert i andre byer. Disse tallene er riktignok beheftet med stor usikkerhet.

Hovedmålet med prosjektet har vært å dokumentere effekten støtteordningen har på klimagassutslipp.

Les hele rapporten:
Kilde: Transportøkonomisk institutt

Elsykler reduserer CO2-utslipp

16 september 2016

En ny type filament for 3D-printere, utviklet av amerikanske Virtual Foundry, gjør det mulig å skrive ut gjenstander som inneholder nesten 90 prosent metall. Gjenstandene kan sderetterå varmebehandles i en keramikkovn, noe som fører til at plasten fordamper og en sitter igjen med 99 prosent rent metall.

Filamentet kalles Filamet, og det kan brukes med helt vanlige 3D-skrivere på skrivebordet hjemme. Materialet skal være like enkelt å skrive ut med som standard PLA. PLA kan skrives ut med temperaturer fra litt i underkant av 200 grader og oppover.

Tek.no har vært i kontakt med Bradley Woods hos produsenten Virtual Foundry. Woods forteller at utfordringen med å utvikle filamentet ligger i å balansere metallinnholdet opp mot praktisk bruk. Så langt inneholder Filamet omlag 88 prosent metall.

– Som du sikkert vil gjette, dess mer metall produktet inneholder dess større er sjansen for at det går i stykker under produksjon. I laboratoriet har vi klart å lage filament med 92 prosent metallinnhold, men det er ikke praktisk brukbart ennå. Men vi kommer dit, sier Woods.

– Vi regner med å ha både messing og nikkel-sølv tilgjengelig på forbrukermarkedet i løpet av et par måneder. Vi motiveres til dels av å kunne lage forbrukerprodukter med en pris som er overkommelig, sier Woods.

Kilde: Tek.no

Skriv ut rent metall 3D-skriver hjemme

15 september 2016

Jeg bor i enden av en blindgate, noe som ifølge den amerikanske sosiologen Thomas R. Hochschild er gunstig for naboskapet. Hochschilds prosjekt går ut på å intervjue de som bor i enden av blindgater om forholdet til naboene. han har også stilt de samme spørsmålene til folk som bor langs veiene.

Det viser seg at det er signifikante forskjeller: Innerst i blindveier oppga hver tredje beboer at vennskapet med de nærmeste naboene var viktig. Bare fem prosent av dem som bodde langs en vei, svarte det samme. Aller best naboskap fant Hochschild ved blindveier som ender i en rundkjøring. Den runde formen innbyr til sosial samhandling, og skaper et fellesområde som rett og slett gjør det lettere å møtes, ifølge Horschchild.

Hochschilds funn er interessante fordi forskningen er ganske entydig på at godt naboskap virker positivt på opplevd helse. Skal vi tro SSB er det gode nabolag først og fremst å finne på bygda i Norge. For de av oss som er henvist til å bo i byen, kan det være en god idé å slå seg ned innerst i en gate uten gjennomgangstrafikk.

Kilde: Aftenposten

Best naboskap ved veis ende

Foto: Nordic - Office of Architecture (illustr.)/Statsbygg
Åtte prosjekteringsgrupper har søkt om prekvalifisering for den tverrfaglige plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal.

– Det skal bli spennende å lese nøyere gjennom søknadene. Vi er helt sikre på at vi vil være i stand til å plukke ut kompetente, tverrfaglige grupper som skal være med videre i konkurransen, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg.

– Som man ser av søkerlisten er det flere firmaer bak hver enkelt søknad. Så her er det mange og spennende allianser som ønsker å jobbe med utviklingen av Regjeringskvartalet. Totalt er 19 arkitektkontorer med i konkurransen, påpeker Jørgensen.

De tverrfaglige gruppene består av arkitekt, landskapsarkitekt, ingeniører og prosjekteringsgruppeledelse.


Fire til sju grupper skal velges ut, og de inviteres til å være med i plan- og designkonkurransen som starter idesember 2016. Gruppene har fram til mars 2017 på å utarbeide sine løsningsforslag og blir honorert med NOK 2 000 000 for dette arbeid. En jury vil vurdere forslagene og kåre to-tre vinnere. Statsbygg vil deretter forhandle med vinnerne, og den gruppen som har det beste tilbudet samlet sett, tildeles prosjekteringskontrakt. Denne gruppens løsningsforslag legges til grunn for utarbeidelse av skisse- og forprosjekt.

– Gjennom plan- og designkonkurransen forventer Statsbygg å få belyst oppgaven i en stor bredde og dermed fremskaffe et best mulig grunnlag for prosjekteringen av dette og store og viktige byggeprosjektet midt i Oslo sentrum, sier Jørgensen.

Statsbygg har fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartemetnet å planlegge det framtidige regjeringskvartalet. Først skritt på veien er å utarbeide en reguleringsplan og få fram et rom-og funksjonprogram. Disse forventes å være på plass og godkjent ved utgangen av 2016. Så skal det gjennomføres en begrenset plan og- designkonkurranse som legger grunnlaget for det kommende skisse- og forprosjektet. Byggestart forventes å være i 2020.

Kilde: Statsbygg.no

Åtte vil prosjektere nytt regjeringskvartal

05 september 2016


Som Frøy Gudbrandsen påpekte i BT nylig, vi forbinder transport med asfalt, budsjetter og Stortingskomitéer, og det er fremmedgjørende. Når transport likevel fremheves som en av en håndfull store utfordringer for samfunnet er det fordi bak dette ordet ligger det innbakt en rekke samfunnsproblemer:
 • Med den globale urbaniseringen står byer over hele verden ovenfor økende problemer med kø, veibasert infrastruktur, økt varetransport og byspredning. 
 • Transport står for omtrent en fjerdedel av Europas CO2-utslipp, og er den eneste betydelige sektoren hvor utslippene øker. 
 • Transport av folk og varer er også hovedkilden til luftforurensning i byer.
Det kan være god grunn til å fokusere på «mobilitet» enn om «transport». Mobilitet vektlegger helheten i menneskenes utfordringer (og gleder) i å forflytte seg, kommunisere, og å komme frem.


Europeiske byer hvor sykling er fremtredende, som København eller Utrecht, er ikke slik bare fordi folk alltid har hatt sykling i blodet. Faktisk var sykling i ­København drastisk på vei ned i etterkrigstiden, med velstandsøkning og tilrettelegging for bil. Det var modige politiske grep og folkelige krav i kontekst av den økende miljøbevisstheten på 1970-tallet som snudde dette. Historien er lik i andre europeiske byer med høy sykkelandel. Nå har sykling blitt en naturlig del av bybildet og den lokale kulturen i disse byene. Vi former infrastrukturen vår og teknologien vår, og de former oss.

Potensialet for reduksjon i biltransport er også stort: hvis alle som bruker bil til jobb heller tar sykkelen fatt én dag i uken reduseres bilbruken med 20 prosent.

En kan lære av Stavanger sin ordning «Hjem Jobb Hjem», et samarbeidsprosjekt mellom offentlige og private aktører som gir redusert pris på elektrisk bysykkel og kollektivtransport. Informasjon om og betaling av de ulike transporttjenestene kan skje gjennom én app.

Mange byer står ovenfor like problemstillinger. Utfordringen er å forstå drivkreftene bak beslutningene som tas, å forstå hvilke typer samarbeid og verktøy som kan få ting til å skje, og å samordne beslutningene bedre. Man får ikke folk over på kollektiv transport med flotte apper hvis Statens vegvesen gjør bilbasert transport enda mer attraktivt. Eller hvis kommunen tillater nye byggefelt uten kollektivtilbud.

Forskningens bidrag er ikke nødvendigvis å utvikle ny teknologi. Det som trengs er bedre kunnskap og innsikt i koordinert styring, forståelse for, og mot til å løse målkonflikter, og vilje til å sette ut i livet de ambisjonene man har satt seg.

Les hele kronikken i Bergens Tidende

Smart, grønn og integrert transport

04 september 2016

Skal en skape en kultur for å sykle, der sykkel blir et reelt alternativ til bil, så må en trygt kunne transportere sine barn. Det er mulig i mange europeiske byer, som her i Utrecht. I Norge vil en ikke våge å sykle med to små barn i veibanen, og på fortauene blir slike sykler vanskelig å benytte. Betydelige omlegginger må til.
Halvparten av klimagassutslippene i Oslo kommer fra transportsektoren. Disse utslippene må ned, og skal de skje må sykkelbruken opp.  Der en på forholdet mellom tidsbruk, avstand og miljøbelatning er det ingenting som slår sykkelen. Det kommer tydeligvis Aftenpostens Frank Rossavik til å slite med, for syklister har han åpenbart problemer med å venne seg til.

En kan nesten lure på om Rossavik har tatt oppgaven om å være avisens "alternative" stemme på dette området. Jeg er nemlig litt usikker på om Rossavik faktisk mener det han skriver. Han tillegger antallet syklister skylden for at han ikke lenger besøker byer som Amsterdam og København. Han ville neppe likt Ferrara i Nord-Italia, en flott sykkelby.

Stefan Rasmussen, i programkomiteen i teknik- og miljøforvaltningen i København kommune, forklarer imidlertid at de satser på sykkelen fordi ønsker en god by å leve i:

– Det er det dette handler om. Sykkelen bidrar på flere måter. Mindre forurensing, større sunnhet, lettere fremkommelighet. Når man sykler er man også synlig, og mennesker møtes. Det bidrar også til en god by, sier Rasmussen. 

Sykkelsatsingen i København har gjennom mange år gjort byen attraktiv for innflyttere, og er også blitt byens merkevare. Siden 1995 er det utarbeidet sykkelregnskap hvert annet år. Regnskapet fra 2012 viste at 36 prosent av dem som arbeider eller går på skole i København by bruker daglig sykkel til og fra jobb og skole. Mange av disse bor i omkringliggende kommuner. Noen kombinerer lokaltog og sykkel. På toget kan de ta med seg syklene gratis. Innad i bykommunen sykler over 50 prosent - daglig!


Rossavik kan på sin side opplyse om at han ikke har noen problemer med bilister. Det er jo ikke så rart, siden vi jo systematisk har organisert hele trafikkbildet på en måte som skiller biltrafikk og fotgjengere. Syklister som ikke vil risikere livet i trafikken er derfor svært ofte henvist til å sykle på de samme områdene som fotgjengere.

Oslos sykkelplan beskriver virkeligheten ganske presist: sykkelen er det eneste virkelig miljøvennlige transportmiddelet som sørger for at brukerne kan tilbakelegge tilstrekkelig distanse.
Ifølge en masteroppgave, basert på tall fra prosjektet Safety in Numbers, har trafikantene ulikt syn på hverandre.
 • Syklister og fotgjengere vurderer Oslo-bilførernes hensynsfullhet og etterlevelse av trafikkregler til å være sånn midt på treet.
 • Syklister er mer negative til bilistene enn fotgjengerne er.
 • Bilistene er på sin side ganske negative til fotgjengernes atferd.
 • Nesten ingen syklister har noe å utsette på fotgjengerne.
 • Men dette gjengjeldes ikke fra fotgjengerne, der omtrent halvparten mener at syklistene er lite hensynsfulle og lar være å følge trafikkens spilleregler.
 • Omtrent en firedel av bilistene er kritiske til syklistene.
Rossavik er med andre ord ikke alene. Men dersom han faktisk hadde interessert seg sykkel, som i bunn og grunn er det eneste skikkelig miljøvennlige transportmiddelet (kanskje ved siden av skateboard), ville han også fått oppleve ulike sykkelkulturer. I Ferrara virker det for eksempel ganske kaotisk, folk sykler over alt og i alle retninger, men straks en finner litt ut av det fungerer det overraskende bra. Det er kanskje det viktigste poenget: vi må utvikle vår egen sykkelkultur. Det betyr også at fotgjengere må tenke annerledes. Går du med nesa nede i mobiltelefonen i Amsterdam blir du påkjørt av en syklist.

De Europeiske byene som har størst suksess med å skape en sykkelkultur har flatt terreng, I mange norske byer er det ganske annerledes. Hos oss er det derfor elsykkelen som må til for at større befolkningsgrupper skal bruke sykkel aktivt. Dermed kan en tilbakelegge noe lengre distanser, og en kan transportere med seg barn og varer, uten at det hele må bli som en treningsøkt.

Kilde: Aftenposten

Pest eller løsning på to hjul?

30 august 2016


TINE har som første selskap i Norge bestilt hybridtrekkvognen Nikola One. Bilen har 2000 hestekrefter, veier 9,5 tonn - og har og har en rekkevidde på nesten 200 mil.

Trekkvognen er drevet av seks el-motorer, en på hvert hjul. Batteriene lades av en generator som er drevet av biogass. Forbruket av biogass til lading er cirka tredjeparten av forbruket på tilsvarende bil drevet av dieselmotor. Leveringstiden er to-tre år og vil avhenge av servicepartnere, registrering til Norge - og en avklaring av hvor disse trekkvognene kan få lov til å kjøre. Bilen - med tilhenger, vil være på 25 meter.

Økende interesse for elektriske lastebiler

28 august 2016

Foto: Diego Delso
Chile inngikk nylig en av verdens rimeligste kraftkontrakter for fornybar energi noensinne - uten subsidier, ifølge Bloomberg new energy finance. Det spanske solenergi-utviklingsselskapet Solarpack Corp. Technologica inngikk en kraftavtale med chilenske myndigheter til en kraftpris på 29,1 dollar per megawattime. Sol-kontrakten var nesten halvparten så kostbar som en kontrakt som ble inngått for kullkraft i samme auksjon.

Kraften skal leveres fra den kommende solparken Granja Solar (120 MW), som skal bygges i Tarapaca i Atacama-regionen i Chile, som er det stedet i verden med den høyeste solinnstrålingen i verden. Dette har selvsagt stor betydning for prisen, kombinert med at kostnadene knyttet til landarealene i ørkenområder er nær null.

Chile har firedoblet solkraftutbyggingen siden 2013 til totalt 1000 megawatt koblet til nettet i 2016. Ifølge Thinkprogress er ytterligere 2000 megawatt under bygging.

Toppsjef for den chilenske fornybarorganisasjonen Acera, Carlos Finat, mener den lave prisen sender et viktig signal:

– Auksjonen er et sterkt varsel om at energibransjen fortsetter overgangen til fornybar energi og at selskaper raskt må tilpasse seg transformasjonsprosessen, sa Finat ifølge Bloomberg.

Selskapet Solarpack, som skal bygge ut rekordparken, har allerede fire solparker i Chile, inkludert Calama Solar (1,1 MWp) i Atacama-ørkenen. Dette skal ha vært den første industrielle solparken i Sør-Amerika som ble bygget uten subsidier, ifølge selskapet.

Kilde: Tu.no

Solkraftverk setter ny lavpris-verdensrekord

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism