21 mars 2006

Urban sjøfront

badeland pictureI likhet med andre europeiske byer ligger det største potensiale for sentrumsutvikling i Stavanger på østkanten. Et 600 daa stort tidligere havne- og industriområde i forlengelse av sentrum er nå gjenstand for en spennende byomformingsprosess.

Et 600 dekar stort og sentumsnært område I Stavanger er klar for omfattende byomforming og nyetablering. Gjennom byplan-messige hovedgrep åpnes bydelen mot sjøen.

Under følger aktuell informasjon om selskapet og pågående delprosjekter.

Felt

Grøntdrag og byrom med hver sine særpreg og innholdsmessige tema etableres i hvert delområde i bydelen. Alle forbindes med sjøen. Overordnede konsepter utvikles basert på ulike tema:
  • Økopark I Breivig møtes ny sjøfront og eksisterende friområder
  • Maritimt senter Fra tunnelen til Lervig åpnes et felt som gir utsikt over havnebassenget og fjorden
  • Kulturscene Midt i Varmen opparbeides en fortettet urban sone
  • Rekreasjon Fra Johanneskirken til Spilderhaugvigå opprettes en sammenhengende park
  • Vannpark Rundt Badedammen skapes et indre, grønt byrom med gløtt til sjøen i alle retninger.
  • Sjøfront En forlengelse av av Den Blå Promenaden knytter byrom og grøntdrag sammen fra sentrum og helt inn i Breivig.

felt picture

Distribusjon og transmitter

Etablering av nye og utvidede eksisterende transportsystem og infrastruktur. Bedre og enklere overganger mellom bydelen og sentrum/Storhaug.

Haugesundsgata opparbeides som trafikkåre og utformes som allé. Kollektivåre for buss og bybane etableres gjennom Ryfylkegata der stoppesteder legges sentralt i hvert av feltene. Sjøfronten opparbeides til gang- og sykkelveg. Store terrengforskjeller, blokkerte gateløp og Bybroens kulvertlokk er barrierer som transformeres til viktige overgangsledd; f.eks kombineres trappene over kulvertlokket ved Johanneskirken med et mindre utendørsamfi. I Haugesundsgata formes tunnelåpning og kulvertlokk som inngangsportal til området. En forlengelse av kulvertlokket gir nye fotgjenger- og sykkel-forbindelser fra Pedersgata og inn i området.

distribusjon picture

Byvev og merker

Ulike nye bystrukturer for fortetting og ny utbygging. Historiske og nye kjennemerker i bydelen.

Rundt gjennomfartsåre og kollektivtrasé opparbeides eksisterende kvartalsstruktur med 6-7 etasjer i øst-vest-gående lameller. I et mellomliggende område skal på- og tilbygg supplere den eksisterende bebyggelsen. Ny og sammensatt kvartalsstruktur i 3-5 etasjer etableres på utfylte kaiområder. Mot sjøen etableres frittliggende bygninger og bygnings-komplekser med ulike funksjoner.

I tillegg til eksisterende landemerker som Johanneskirken, siloene og Tous eldre bygningsmasse, etableres nye landemerker i sjøfronten i form av særpregede høyhus.

byvev picture

Generator

Funksjoner som skaper ringvirkninger og genererer aktivitet.

Strategisk plassering av viktige funksjoner i tilknytning til felt; f.eks lokalsenter i forbindelse med kulturscene, badeland i forbindelse med rekresajonsfelt, samt marina og hav-forskningssenter i tilknytning til maritimt senter.

badeland picture

Stas

Bylandskap som arena for design og utsmykning: bymøbler , belysning, beplantning og gatebelegg.

stas picture

Urban sjøfront.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism