13 juni 2006

Kastellet skole tildelt RIBA Awards

Kastellet skole er bygget som en to klasserekkers 1-10 skole med spesialavdeling for elever med utviklingshemming. Skolen skal fokusere på nye arbeidsformer, nye evalueringsformer, fleksible arbeidstidsordninger for elever og lærere, elevmedvirkning og større vekt på praktisk/estetiske fag.

Skolen er et 100% nybygg hvor valg av utbyggingskonsept og arkitekt skjedde på grunnlag av en arkitektkonkurranse som ble vunnet av Div.A arkitekter våren 2001.

Juryen sier dette om skolen:

- Kastellet School brings the forest that surrounds it into the children’s daily lives: in the timber vertical brises soleil and in the wooden decking between the classrooms. A hierarchy of indoor spaces reflects the latest thinking in education in Norway, allowing for teaching in large lecture halls or small tutorial groups. This is an exquisite place to grow up in.

Mer om skolen (fra Utdanningsdirektoratet)
De fleste skoleprosjekter omfatter tilbygg, ombygging og nybygg ifm allerede eksisterende skoleanlegg. I disse tilfellende anbefales det at skolens ledelse og andre representanter fra skolen trekkes inn i planleggingen på et tidligst mulig tidspunkt og både bidrar til å legge premissene for utformingen, deltar gjennom konseptutviklingsfasen (gjerne gjennom arkitektkonkurranser) og ivaretar brukerrollen i gjennomføringsperioden. Brukermedvirkning gjennom hele planlegging og gjennomføringsperioden vil sikre forståelse for de valgene som gjøres underveis og øke sannsynligheten for at bru-kerne blir fornøyde med sluttresultatet.

En gjennomgående skolegate fungerer også som adkomst til et hirarki av uterom
(tegninger fra prosjektet)


Fysisk utforming
Skolen er lokalisert på Nordstrand og nær inntil villabebyggelse og friområder. Skolens utearealer vil først bli ferdigstilt til våren, men er allerede nå tilrettelagt for lekeapparater, beplantning og elevhager. Skolebygningene er organisert i en kamstruktur med basearealene fordelt tre 2 etasjers fløyer på tvers av et hovedhus (kulturhuset) med fellesfunksjoner som bibliotek, elevkafe, gymsal/kultursal, administrasjon og ulike spesialfunksjoner. `Basearealene er bundet sammen med hovedhuset med utvendige broer og adkomster på tvers av en utvendig "skolegate". Mellom Basene er det "privati-serte" utearealer for elevene.

Basearealene er lokalisert på hver side av en felles gangsone. Skolen er tilrettelagt for nye og varierte undervisnings-former som bla innebærer aldersblandete klasser og åpne og fleksible løsninger. Hver av basene har arealer for stille arbeid i lukkede rom, åpne elevlandskap som er dimensjonert for at hele klassen skal kunne ha fellesaktiviteter samtidig og på samme sted og aktivitetsarealer som er tilrettelagt for ulike elevarbeider. Hvert plan har også felles rom for formidling. Dette er lukkede rom som er plassert i enden av basene. Alle basene har direkte utgang til egne utearealer, enten som terrasser eller som utearealer på bakkeplan.


Erfaringer etter 3 måneders drift
Etter åpningen har skolen vært kritisert i media for betydelige innkjøringsproblemer. Kritikken er i første rekke knyttet til støy som oppstår når forskjellige aktiviteter, støyende og stille, skal gjennomføres samtidig. En typisk konfliktsituasjon oppstår når elever beveger seg i felleskorridoren når det pågår stille aktiviteter i elevlandskapet. Grunnen til at støy får utvikle seg hevdes å være en kombinasjon av åpne planløsninger og støygenererende/ reflekterende materialer som bruk av trappetrinn av metallgitter og utstrakt bruk av lydreflekterende materialer.

Skolens ledelse bekrefter kritikken i samtale med rådgivningstjenesten, men understreker samtidig at helhetsinntrykket er en meget velfungerende skole med gode planløsninger og romopplevelser. Skolen konkluderer med at det er behov for en effektiv lydskjerming mellom de enkelte basene og gangarealene. Valget av metallgitter i de åpne trapperommene innendørs blir betraktet som et feilgrep som bidrar til å forsterke lydproblemene.

Kasetlett School; Oslo, Norway.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism