11 juni 2007

Klimgassregnskap for utbyggingsprosjekter

Statsbygg har utviklet en web-basert modell som gjør det mulig å beregne klimagassutslipp knyttet til planlegging, oppføring og drift av bygninger. Det første prosjektet som det er laget regnskap for, er Fornebu. - Det viser at utbyggingen av Fornebu har en sterk miljøprofil, sier utviklingsdirektør i Statsbygg, May Balkøy.

- Sammenlignet med utslipp av klimagasser fra veitrafikk og oppvarming per innbygger sett i forhold til tettstedareal, ligger Fornebu lavere enn mange andre byer. Fornebu har også et lavere klimagassutslipp per år enn tilsvarende målinger som er gjort i utlandet, for eksempel i Michigan, USA og Toronto, Canada, forteller Balkøy.
- Det er særlig på klimagassutslipp vedrørende drift av bygninger og transport til/fra bygninger hvor Fornebu-utbyggingen kommer godt ut. Det første har en klar sammenheng med plan- og materialvalg som Statsbygg har gjort. At vi har utviklet en web-basert modell for å beregne klimagassutslipp, er det første skritt på veien til en mer klimabevisst byggebransje, sier Balkøy

Modellen gir mulighet for å se på klimaeffekt av:
  • Bygningers generering av transportbehov
  • Ulike typer materialvalg i bygningen
  • Valg av oppvarmingssystem og –kilde i driftfasen
  • Bygge- og anleggsfase
- Dette gir ny forståelse av byggenæringens bidrag til utslipp utover dagens fokus på oppvarming. Man kan ta inn elementer som materialvalg og byggets plassering i forhold til kollektivtrafikk. Dette gjør det mulig til å avveie ulike klimatiltak mot hverandre med tanke på byggets livsløp. Vi får bedre grunnlag for å foreta de riktige avveininger og prioriteringer på veien mot minst mulig klimabelastende bygg, sier May Balkøy

Situasjonen i dag er:
  • Byggsektorens andel av CO2-utslipp i Europa er ca. 35 prosent
  • I Norge er byggsektorens andel 13-14% av Norges totale klimagassutslipp. (NB! Lavere tall pga. utslippsfri vannkraft utgjør 80% av energibruken til drift av bygninger)
  • 34% av all energibruk i Norge går til drift av bygninger
Det er Statsbygg som eier beregningsmodellen, men Statsbygg åpner opp for at også andre kan benytte det web-baserte klimagassregnskapet.

- Vi inviterer andre aktører til å kontakte oss dersom de ønsker å bruke den på egne prosjekter. De kan bruke modellen kostnadsfritt mot at de stiller sine resultater og erfaringer til disposisjon for Statsbygg og andre brukere, avslutter May Balkøy.

Se presentasjon fra Statsbyggs pressekonferanse.

Aktuelt fra Statsbygg

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism