03 januar 2008

Få smil for norsk miljø

Direktoratet for naturforvaltning, Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren, Statens strålevern og Statens forurensningstilsyn (SFT) har vurdert utviklingen på de 12 hovedområdene på Miljøstatus i Norge.

Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og spredning av miljøgifter er de viktigste miljøutfordringene for Norge.

På andre områder har vi klart å redusere problemene. Utslippene av noen farlige miljøgifter er redusert eller stanset, og nedbøren er ikke like sur som før.

Klimaet endrer seg

Middeltemperaturen globalt og i Norge stiger. Resultatet kan bli at vi får mer ekstremvær. Utsatte landområder vil forsvinne under vann når havnivået stiger. I andre områder av verden vil ørkenen spre seg. Naturområder og jordbruket endres. Arter kan utryddes. Sykdommer kan spre seg raskere. I Norge vil vi få mildere vær og mer nedbør, men somrene på Østlandet kan bli tørrere.

Global middeltemperatur

Temperaturen øker: Menneskeskapte klimaendringer skyldes først og fremst bruk av fossilt brensel. Avskoging i tropene er også en viktig årsak.

Utslipp av klimagasser fordelt på kilder

Norges utslipp øker: I Norge kommer de største utslippene av klimagasser fra transport, industri og olje- og gassvirksomhet.


Mangfoldet blir mindre

Nesten 2000 plante- og dyrearter er utrydningstruet. Dette skyldes først og fremst måten vi bruker arealer på. Utbygging fører til at leveområder for dyr og planter ødelegges, forringes og splittes opp. Mindre tradisjonelt jordbruk gjør at kulturlandskap gror igjen. Begge deler fører til tap av biologisk mangfold. Klimaendringer er en økende trussel i tillegg.

Fordeling av truede arter
Arter kan bli utryddet: I lavlandet i sørlige deler av Norge er naturen sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. Her er mange vegetasjonstyper truet, og mange arter står i fare for å bli utryddet. Fortsetter utviklingen, vil mye av vårt biologiske mangfold bli borte.

Villmarkspregede områder i Norge
Verner naturen: For hundre år siden var rundt halvparten av Norges areal villmarkspreget. Nå er det knapt 12 prosent igjen. Sammenlignet med andre land i Europa, er likevel store deler av naturen i Norge nokså intakt.


Miljøgifter spres

Reduserte utslipp av velkjente miljøgifter har ført til at miljøtilstanden har blitt bedre i mange områder. Selv om vi har forbudt bruken av de mest kjente miljøgiftene, spres likevel stadig nye kjemikalier til natur og mennesker. Miljøgifter tilføres norsk natur med luft- og havstrømmer fra andre land. I flere tilfeller er dette en større kilde til forurensning i Norge enn våre egne utslipp. Samtidig har produkter vi bruker til daglig blitt en stadig viktigere kilde til utslipp av kjemikalier. Utslipp kan skje når produktene produseres, brukes og kastes. I Arktis er nivåene av miljøgifter urovekkende høye i en rekke arter.

Bromerte flammehemmere i morsmelk, 1986-2004
Miljøgifter i morsmelk: En del bromerte flammehemmere har skadelige effekter for helse og miljø. De brytes sakte ned i miljøet, kan samles opp i næringskjeden og finnes igjen i levende organismer og morsmelk.

Innhold av PFOS i gråmåkeegg
Miljøgifter i gråmåkeegg: PFOS brytes ikke ned i naturen og kan samles opp i næringskjeden. Stoffet er giftig og kan skade reproduksjonsevnen hos pattedyr.


Last ned Miljøstatus på 1-2-3 i fulltekst:


PDF-versjon for skjerm (3 Mb)

PDF-versjon for trykk (6 Mb)


Miljøstatus i Norge : Miljøstatus på 1-2-3

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism