06 februar 2009

Klimaregnskap for avfallshåndtering


Fyllinga er uansett en dårlig ide.
Foto: Michael (mx5tx)
Fra 1. juli i år er det forbudt å deponere nedbrytbart avfall i Norge. Men hva bør skje med avfallet etter at det er sortert og samlet inn? Hva er mest miljøvennlig? Den omfattende studien «Klimaregnskap for avfallshåndtering» som Østfoldforskning har utført for bransjeforeningen Avfall Norge, gir noen av svarene.

Hovedbudskapet i rapporten er at det er et stort potensiale for å redusere klimabelastning fra avfallsbehandling, og at det ved valg av riktige løsninger faktisk kan spares store utslipp av klimagasser.

Les rapportsammendraget i pdf.

Last ned full rapport fra Avfall Norges hjemmeside.

Inkludert i studien er det også utført en gjennomgang av internasjonal litteratur, som sammen med Østfoldforsknings egne studier, viser at for tilnærmet alle andre analyserte miljøindikatorer, er materialgjenvinning av papir og papp klart bedre enn energiutnyttelse. Dette er også eksemplifisert i analysen ved å gjennomføre en analyse av miljøindikatoren "Netto energiforbruk", som viser at materialgjenvinning av papir gir klart størst energibesparelse.

Hvordan skal man tolke og bruke disse resultatene?
  1. Hvis man velger å ha et helhetlig miljøfokus i forhold til behandling av avfall som inkluderer mer enn kun én miljøindikator, er det klart at papp og papir fortsatt bør kildesorteres til materialgjenvinning. Tilgjengelig litteratur viser at materialgjenvinning medfører størst miljønytte for tilnærmet alle analyserte miljøforhold (f.eks energiforbruk, forsuring, overgjødsling, smogdannelse, toksisitet, arealforbruk og utslipp av organisk materiale). Disse resultatene er i liten grad avhengig av hvilke energibærere som forutsettes fortrengt av energi fra forbrenning av papir og papp.

  2. Hvis man vektlegger utslipp av klimagasser som de absolutt viktigste i forhold til miljøet, kan det være et alternativ å heller brenne papiret. Det man da må være sikker på er at
  • Forbrenningsanlegget som mottar papiret drives så godt at det tilfredsstiller forutsetningene vedrørende energiproduksjon og -utnyttelse
  • Energien som papiret genererer faktisk fortrenger energibærere som gir tilstrekkelig stor besparelse av klimagassutslipp

Østfoldforskning AS - Hjemmeside

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism