26 mars 2009

Energi- og Klimaplan for Norge 2020

Norges klimamål fram til 2020 vil koste i underkant av 1 prosent av statsbudsjettet, viser en Energi- og Klimaplan for Norge: Den såkalte ENKL-planen beskriver ni tiltak som vil oppfylle de norske klimaforpliktelsene.

Tiltakene har en prislapp på 7 milliarder kroner årlig i statlige utgifter. Bak rapporten står Jørgen Randers, professor ved BI, Sverre Aam, adm. dir. ved SINTEF Energiforskning og Steinar Bysveen, adm. dir. i Energibedriftenes Landsforening (EBL).

De har laget en plan som omfatter klimagassutslipp, strøm, varme og drivstoff. Planen oppfyller målene i Stortingets klimaforlik fra 2008 og kravene Norge kan forvente å få når EUs energi- og klimapakke (EU 20-20-20) blir implementert i norsk lov.

"Vår hovedstrategi for å nå energi- og klimamålene er å fase ut olje og gass av Norges energibruk så raskt som mulig og erstatte den fossile energien med fornybar energi, vann- og vindkraft og bruk av biomasse – ved, flis og pellets - og avfall", heter det i rapporten. "På den måten kan vi både redusere utslippene av klimagasser, som Klimaforliket krever, og øke andelen fornybar energi som EU 20-20-20 krever."

"Norge har betydelige ubenyttede ressurser innen vannkraft, vindkraft og bioenergi. Sammen med økt trykk på energieffektivisering er det mulig å dekke det økte behovet for fornybar energi når vi faser ut fossil energi", skriver forfatterne. De fremholder at bioenergi er en begrenset ressurs og må anvendes strategisk riktig.

Planen viser at det er mulig å nå målene i Klimaforliket ved å gjennomføre fem klimatiltak:

  • Fase ut all oljefyring
  • Elektrifisere 20 % av personbilparken
  • Elektrifisere 25 % av olje og gassvirksomheten offshore
  • Installere karbonfangst og lagring på seks industrielle punktutslipp
  • Intensivere arbeidet med energieffektivisering på noen spesifiserte områder

Klimatiltakene vil kreve økt produksjon av fornybar energi og man trenger mer fornybar energi for å tilfredsstille målene i EUs fornybardirektiv.

Målene kan nås ved å gjennomføre fire energitiltak:

  • Øke produksjonen av fornybar strøm med 2 TWh el/år
  • Øke produksjonen av fornybar varme med 3 TWh varme/år - i hovedsak med varmepumper, biomasse og avfall
  • Produsere 250 000 tonn biodrivstoff pr år i Norge og importere like mye
  • Bygge ut 12 TWh el/år som i perioden fram til 2020 hovedsakelig vil gå til eksport
Planen forutsetter utstrakt kraftutveksling med utlandet. Når Norge etter 2020 skal redusere klimagassutslippene ytterligere, må kraft som går til eksport før 2020 brukes for å dekke økende behov for konvertering fra fossil til fornybar energi i Norge.

For å gjennomføre ENKL-planen må man være villig til å bruke statlige påbud og finansiering. Den samlede kostnaden for å realisere planen er rundt 7 milliarder kroner/år – altså snaut 1 % av statsbudsjettet og ca 1500 kr/innbygger. Rapporten påpeker at forbrukerne allerede betaler inn mer klimarelaterte avgifter til staten, gjennom "kvotepåslaget" i strømprisen og CO2-avgifter på drivstoff, enn hva ENKL-planen vil koste.Kilde: Sintef


Rapport: En samlet energi- og klimaplan for Norge

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism