24 oktober 2009

Gir bedre veier mindre klimagassutslipp?


Foto: Viernest
En rapport fra SINTEF konkluderte for et par år siden med at bedre veger gir mindre klimagassutslipp. Dette prosjektet er initiert av Vegdirektoratet for å kvalitetssikre denne konklusjonen. Det er gjort ved å gjennomgå litteratur om utslipp per kjøretøykilometer under ulike kjørebetingelser og om nyskapt trafikk som følge av kapasitetsendringer. Dessuten er det gjort analyser ved bruk av nasjonal og regional transportmodell samt at data fra Vegdatabanken er benyttet for å karakterisere det norske vegnettet.

Vår konklusjon er at bedre veger stort sett gir økte klimagassutslipp. Hovedgrunnen er at forbedringer i vegnettet øker gjennomsnittshastigheten; en økning som ofte finner sted i det hastighetsintervallet hvor utslippene øker mest (over 80 km/t). Men utslippene øker også som følge av at transportmengden øker, og ved at det skjer overgang fra kollektive transportmidler og gang- og sykkeltrafikk til personbil som følge av at forholdene for personbilreiser blir relativt bedre.

Det kan - situasjonsavhengig - finnes viktige unntak fra dette generelle bildet.

Vedlegg:
» Hele rapporten

» Sammendrag

Transportøkonomisk institutt

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism