19 desember 2009

Energimerking.no

1. juli 2010 blir energimerking obligatorisk for nybygg og for alle som skal selge eller leie ut boliger eller yrkesbygg. Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal alltid ha gyldig energiattest. Fristen for å ha utført denne merkingen første gang er 1. januar 2012.

Forskriften er vedtatt etter en lang høringsprosess, der det kom inn rundt 60 innspill. NVE har vært i dialog med en rekke aktører som berøres av ordningen. Flere av forslagene tatt inn i den vedtatte forskriften. Enkelte forhold, som at levert energi legges til grunn for energiberegningen og at energimerkingen skal kunne skje i en selvangivelsesordning, ble besluttet før forskriftsarbeidet ble igangsatt.

- Vi forholder oss til energiloven gitt av Stortinget og retningslinjene vi får fra Olje- og energidepartementet. Får vi nye retningslinjer for utforming av energimerkeordningen vil vi selvsagt forholde oss til de. Det viktige nå er at vi kommer i gang med energimerkeordningen. Det er godt nytt for alle som ønsker at den norske bygningsmassen skal blir mer energieffektiv, sier Agnar Aas, vassdrags- og energidirektør.

- Dette er en omfattende ordning med til dels kompliserte elementer som kan ha konsekvenser for verdivurderingen av bygg. Etter at systemet er blitt utarbeidet har det kommet opp nye momenter som jeg mener det er viktig å ta hensyn til. Etter en samlet vurdering har jeg kommet fram til at det er hensiktsmessig med en myk innfasing av energimerkeordningen. Fra 1. juli 2010 vil det bli obligatorisk å merke bygninger ved salg, utleie eller oppføring. Verktøyet for energimerking blir tilgjengelig fra 1. januar 2010, men det vil bli ytterligere kvalitetssikret og videreutviklet, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Energiattesten består av to merker som skal ses i sammenheng. Energimerket gir en indikasjon på energibehov for å oppnå et visst komfortnivå. Oppvarmingsmerket gir en indikasjon på i hvilken grad bygget kan varmes opp med andre energibærere enn strøm, olje og gass.

Stortinget vedtok i vår lov av 24. april 2009 nr. 22 om endringer i energiloven, med ikrafttredelse 1. januar 2010. Denne endringsloven innfører nytt kapittel 8 om energitilstand i bygninger. Ved kgl. res. 18. desember 2009 er det fastsatt at endringslovens § 8-2 (Energiattest ved salg og utleie av bygning) og § 8-3 (Energiattest ved oppføring av nye bygninger) trer i kraft først 1. juli.2010. Dette er avspeilet i energimerkeforskriften.

Den webbaserte selvangivelsesløsningen er besert på beregningsstandarden for energiberegninger NS3031, som er utviklet for bruk til energiberegninger i Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (TEK).

Last ned forskriften og NVEs gjennomgang av høringsinnspillene.

Les mer på Energimerking.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism