12 april 2010

Nasjonalmuseet: Tre vinnere

I den åpne, internasjonale plan- og designkonkurransen for et samlet museumsanlegg for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design på Vestbanen i Oslo har juryen plukket ut tre vinnere:
  • 1. premie: 164 Forum Artis - Kleihues og Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH (Napoli, Berlin)
  • 2. premie: 147 Urban Transition - JAJA Architects ApS (København) + Jakob Rolver
  • 3. premie: 209 Trylleesken - Henning Larsen Architects A/S (København)

1. premie

Arkitekter: Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH, Napoli, Berlin.
Klaus Schuwerk

Se 3D-video - Se modellbilder og plansjer.

Illustrasjon: DiizGroup / Statsbygg

Juryen sier:

Museumskonseptet tar i bruk hele tomta. Den tilpasser seg Vestbanebygningene med en lavere del og bygger seg gradvis opp med lameller og møter høydene i tilstøtende bebyggelse. Museet skaper en sluttet plass i bakkant av Vestbanebygningene der hovedinngangen er, og følger disse i avgrensingen mot Rådhusplassen. Det arkitektoniske hovedelementet er den lysende hallen, prosjektets dominerende visuelle element. Det bidrar til å gjøre museet til et monumentalbygg hvis eleganse nettopp ligger i at det er en horisontal kontrast til områdets vertikale preg. Prosjektet har en enkelhet som gir det store området stringens og verdighet. Museets enkle utrykk kontrasterer områdets visuelle mangfold.

Den lysende toppetasjen som strekker seg over hele fronten er byggets signal mot omgivelsene og skaper en flott annonsering mot Rådhusplassen. Juryen har tro på at dette kan bli et orienteringspunkt i byen og fra deler av fjorden. I all sin enkelhet har den lysende hallen ikonisk styrke. Den store takflaten er tatt i bruk til publikumsterrasse og skulpturhager som både gir aktivitet og et nyanserikt taklandskap sett fra omgivelsene. Takterrassen gir fin utsikt til fjorden og Akershus festning og forslaget utnytter dermed kvaliteten ved nærheten til Oslo-fjorden.

Det arkitektoniske utrykket i anlegget er enkelt men slående. Volumoppbygging og materialitet er behersket og finstemt. Kunstmuseer har en innadvendt karakter. Dette er nødvendig på grunn av krav til sikkerhet, kontroll av dagslys og klima, og behovet for veggareal til utstillinger. Juryen mener at Forum Artis løser dette utmerket.

Museet har meget god logistikk. De enkelte delene - utstillingsrom, magasiner, atelier, verksteder, bibliotek og administrasjon - inngår i et optimalt funksjonelt samspill. Restaurant, multifunksjonssal og mediesal er lokalisert slik at de kan fungere som et tilbud til byen uavhengig av museets åpningstider.

Utstillingsarealene har en god proporsjonalitet i romforløpene, med en variasjon mellom utstillingsrom og –saler av varierende størrelse. Lysgårder og lysåpninger i plan 2 gir beve-gelsen gjennom museet orienteringspunkt og variasjon. Forslaget er bearbeidet med stor presisjon, både med hensyn til proporsjoner og detaljer.

Forum Artis samspiller med kulturminnene. Forholdet til de fredete stasjonsbygningene er godt løst. Forslaget vurderes å komme best ut økonomisk av forslagene og har relativt lav m2-kostnad. Løsningen er arealeffektiv. Prosjektet vurderes å kunne innfri målene for ressursbruk, helse- og miljøfarlige stoffer og levetid.

Forum Artis har monumentalitet, men er samtidig lavmælt. Juryen anser det for å ha konkurransens klart beste museumsløsning.

Illustrasjon: DiizGroup / Statsbygg

2. premie

Arkitekter: JAJA Architects ApS, København + Jakob Rolver
Jakob Steen Christensen, thrin Susanna Gimmel, Yoshiyuki Tanaka, Daniel Hampton, Fabian Roskamp, Rick Van Der Linden, Diogo Neto

Se 3D-video - Se modellbilder og plansjer.

Illustrasjon: DiizGroup / Statsbygg

Juryen sier:

Forslagets hovedgrep er en enkel komposisjon av fem rektangulære bygninger sammenbundet av lette glassbygninger. De fem bygningene er skalert slik at de hver for seg forholder seg til de nærliggende omgivelsene, fra Vestbanebygningenes lave gesimshøyder til Munkedamsveiens høye gavler. Det statlige kontorbygget er vist som en sjette blokk mot Munkedamsveien, lagt slik at det dannes en plass mellom kontorbygget og museet.

Komposisjonen er plassert med stort omsyn til den omliggende byens topografi, trafikale bevegelser og fasaderytmer. Den enkle komposisjonen og bygningenes abstrakte kvaliteter, med et fasadeuttrykk som skifter fra dag til natt, gir museet en tydelig identitet i bybildet.

Kubenes forskutte linjeføring skaper to plassdannelser. Den ene er et presist proporsjonert rom dannet sammen med de fredete Vestbanebygningene.

Den andre er definert av museet og det statlige kontorbygget. Den aktiveres av kontorbyggets hovedinngang og museets personalinngang og kantine. Plassen har potensial til å få en representativ og parkmessig utforming som vil være positiv for både byen, kontorbygget og museet.

Museumsanleggets abstrakte komposisjon er bærende for det arkitektoniske uttrykket. Det abstrakte uttrykket understrekes av den loddrette bekledningen av fiberbetong som sammen med et integrert kunstlysanlegg skaper skiftende uttrykk fra natt til dag. De bakenforliggende vindusåpningene framtrer som velmotiverte i fasadekomposisjonen mot museumsgården.

Publikum ankommer gjennom museumsgården til den sentralt plasserte foajé i det midterste utstillingsvolumet. Her er også utstillingens hovedsirkulasjon plassert i et gjennomgående sentralrom med overlys. Museets utstillingssoner er plassert i de tre midterste volumene med bibliotek mot museumsplassen og administrasjon, verksted og personalfunksjoner mot den øvre plassen. Glassveggene i sonene mellom byggene gir orientering og utblikk.

Prosjektet forholder seg til kulturminnene og den øvrige bebyggelsen uten konflikt. Prosjektet har en grundig og gjennomtenkt miljøstrategi. Energikonseptet har hovedvekt på bygningsmessige/passive tiltak. Bygningsvolumene er kompakte. Prosjektet vurderes å kunne innfri målene for ressursbruk, helse- og miljøfarlige stoffer, levetid og lave klimagassutslipp.

Urban Transition vurderes å komme godt ut økonomisk og har relativt lav m2-kostnad. Løsningen er arealeffektiv.

Urban Transitions styrke er forslagets komposisjon og anslutning til den omkringliggende byen. Volumene deler opp den store dimensjonen på en vellykket måte. Komposisjonen og tilpassingen til omgivelsene er elegant - komposisjonen skaper en helt spesiell dybde i det bildet som tegner seg fra sjøsida.

Illustrasjon: DiizGroup / Statsbygg

3. premie

Arkitekter: Henning Larsen Architects A/S, København
Troels Troelsen, Filip Francati, Daria Barnas, Charlotte Søderhamn Nielsen, Peter Koch

Se 3D-video - Se modellbilder og plansjer.

Illustrasjon: DiizGroup / Statsbygg

Juryen sier:

Museet består av et markant, høyt hovedvolum mot Dronning Mauds gate og en lavere fløy som følger Dokkveien og Rådhusplassen. Komposisjonen danner et avgrenset rom bak Vestbanebygningene. Vestibylen går over to plan med hovedinngang mot Rådhusplassen og en inngang fra Dronning Mauds gate.

Fasadeløsningen gir et tydelig signal mot Rådhusplassen og hele Pipervika-rommet. Denne måten å markere museet på arkitektonisk gjennom det høye bygget som en ”vertikal by” med en tydelig ”canyon” (arkitektens beskrivelse) er virkningsfull. Hovedvolumets kubiske størrelse henspiller på Rådhuset i form og materialer. Lavblokken tar opp i seg Vestbanebygningenes skala.

Hovedinngangen er løst i to plan, fra plassen ved Vestbanebygningen og fra et øvre nivå ved motorveirampen. Med denne løsningen aktiveres Dronning Mauds gate, samtidig som hovedinngangen annonserer museet meget godt mot Rådhusplassen og de viktigste publi-kumsstrømmene. Inngangsløsningen over to plan gjør det mulig å bruke vestibylen som offentlig myldrerom.

Trylleeskens arkitektoniske motiv og element er det vertikale sirkulasjonsrommet. Det gir en storslått visuell kontakt mellom museets indre og landskapet rundt Pipervika. Som sirkulasjonsareal bidrar det til god orientering i bygningen. Det støtter identifiseringen av og orientering mot tilstøtende museumsareal og gir utsyn til referansepunkt i byen. Det er et dramatisk romforløp som kontrasterer utstillingssalenes lukkete karakter. Men sirkulasjonsrommet har samtidig en uformell og inviterende karakter.

Multifunksjonssalen er godt plassert ved hovedinngangen. Utstillingsrom er kjernen i plan-løsningene i høybygget, med magasin i bakkant. Dette er en god løsning.

Prosjektet har et relativt godt dokumentert energikonsept med hovedfokus på byg-ningsmessige tiltak i kombinasjon med tekniske installasjoner. Bruk av glass og utnyt-telsen av dagslys er bevisst med hensyn til overordnet miljøstrategi. Det er redegjort godt for hovedmaterialer som har lang levetid og lite vedlikehold. Prosjektet vurderes å kunne innfri målene for ressursbruk, helse- og miljøfarlige stoffer, levetid og lave klima-gassutslipp.

Trylleesken skiller seg ut blant forslagene som konkurransens dyreste med kompliserte konstruksjoner, stort areal og volum og høy m2-kostnad. Juryen mener at friskheten i arkitekturen i fase 1 er noe svekket. Den klare komposisjonen og proporsjoneringen av bygningskroppen i samspill med Vestbanebygningene er blitt svakere.


Illustrasjon: DiizGroup / Statsbygg

De tre vinnerne har alle fått en rett til å delta i en etterfølgende konkurranse med forhandlinger. Det vil bli forhandlet om blant annet pris og gjennomføringsevne, Det er ventet at forhandlingene med Statsbygg vil vare frem til august 2010, og at det endelige vinnerutkastet for nytt nasjonalmuseum legges frem da. Arkitektenes konseptvalg og løsning vil være det viktigste kriteriet i sluttvurderingen og vil telle mellom 50 og 70 prosent.

Målet med konkurransen er å finne en bygningsløsning som gir gode svar på Nasjonalmuseets funksjonelle krav, samtidig som bygningen skal ha et arkitektonisk uttrykk som markerer museets posisjon som en viktig samfunnsinstitusjon.

Alle seks finalister leverte inn sine bearbeidede forslag innen fristen 26. februar.

148 Back in Black

fotoplansjer (pdf 36 MB)fysisk modell3D-modell (pdf 5 MB)

164 Forum artis

fotoplansjer (pdf 6 MB)fysisk modell3D-modell (pdf 1 MB)

216 m_box

fotoplansjer (pdf 12 MB)fysisk modell3D-modell (pdf 12 MB)

209 Trylleesken

fotoplansjer (pdf 9 MB)fysisk modell3D-modell (pdf 16 MB)

203 Urban Canvas

fotoplansjer (pdf 8 MB)fysisk modell3D-modell (pdf 2 MB)

147 Urban Transition

fotoplansjer (pdf 24 MB)fysisk modell3D-modell (pdf 2 MB)

Statsbygg er byggherre for det nye nasjonalmuseet. Oppstart og gjennomføring av prosjektet er avhengig av Stortingets beslutning, og at det er planlagt at museet skal stå ferdig 2016 / 2017.


Statsbygg

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism