31 august 2010

Mandatet for de fire utvalgene knyttet til sjøkabelløsning

På bakgrunn av sterke ønsker om en ny vurdering av sjøkabelalternativer på deler av strekningen besluttet regjeringen 10. august å få foretatt en ny uavhengig gjennomgang av dette alternativet.

Gjennomgangen skal bestå av flere utredninger og se på hvordan en slik sjøkabel vil kunne passe inn i kraftsystemet samt de samfunnsøkonomiske og forsyningsmessige virkningene ved bruk av sjøkabel. Berørte kommuner og instanser skal involveres i arbeidet.

Det er nedsatt i alt fire eksterne utvalg som skal se på ulike sider ved sjøkabelalternativer.

Utvalg 1: Teknologi, økonomi og andre forhold knyttet til en sjøkabelløsning

Bakgrunn
Statnett fikk 2. juli 2010 konsesjon til å bygge en 420 kV kraftledning i luftspenn mellom Sima og Samnanger.

Dette utvalget skal vurdere teknologi, økonomi, miljø og andre forhold knyttet til en sjøkabelløsning.

Mandat

Utvalget skal kort gjøre rede for de viktigste teknologiske, miljømessige og økonomiske forhold knyttet til å benytte sjøkabler til overføring av kraft på et høyt spenningsnivå. Det skal herunder gjøres rede for eventuelle spesielle forhold knyttet til bruk av sjøkabler i Norge.

Utvalget skal vurdere teknologiske, miljømessige og økonomiske forhold knyttet til eventuelle sjøkabelalternativer fra Simadalen i Eidfjord til Kvam. Utvalget skal ikke utrede konkrete trasealternativ. Utvalget skal oppsummere erfaringer fra eventuelle sammenlignbare kabelprosjekter. Det skal gis en beskrivelse av hvilke erfaringer som anses overførbare, og hvilke erfaringer som eventuelt ikke er det.

Utvalget skal vurdere sjøkabelalternativer basert både på vekselstrøm og likestrøm. Det skal tilsvarende foretas en vurdering både av PEX-kabler og oljekabler.

Kunnskap om bunnforhold, undervannstopografi og landskapsmessige, biologiske og geologiske forhold på den aktuelle strekningen skal, så langt slik kunnskap foreligger, legges til grunn for de vurderinger som foretas.

Utvalget skal vurdere kostnadene knyttet til sjøkabelalternativer, inkludert kostnadene ved nødvendige landanlegg, samt belyse eventuelle andre konsekvenser ved landanlegg.

Utvalget skal vurdere forhold knyttet til driftsikkerhet, vedlikehold og reparasjoner. Det skal gjennomføres en vurdering av forhold knyttet til reparasjonstider og -kostnader, og hvordan dette kan påvirkes gjennom graden av reparasjonsberedskap. Utredningen skal videre vurdere kabelens direkte påvirkning på kraftsystemet på land.

Oppfølging og rapportering

• Utvalget skal selv organisere sitt arbeid, og innhente den informasjon det finner nødvendig. Utvalget kan selv avholde møter med andre aktører, organisasjoner osv. i den grad utvalget finner det hensiktsmessig.

• Utvalget skal avholde 2 kontaktmøter med Hardangerrådet og ordførerne i de berørte kommunene i bergensregionen før utredningen avgis. De 5 mest berørte kommunene Eidfjord, Ulvik, Granvin, Kvam og Samnanger inviteres med ordfører og varaordfører. Ullensvang, Odda og Jondal inviteres med ordfører. I tillegg inviteres ordførerne i Sund, Os, Fjell og byrådslederen i Bergen, samt fylkesordføreren.

• Utvalget skal avgi sin rapport innen 1.2.2011.Utvalg 2: Virkninger for kraftsystemet ved kabling

Bakgrunn
Statnett fikk 2. juli 2010 konsesjon til å bygge en 420 kV kraftledning i luftspenn mellom Sima og Samnanger.

Dette utvalget skal se på følgene for kraftsystemet ved kabling.


Mandat

1. Utvalget skal vurdere hvilke virkninger sjøkabelalternativer på strekningen fra Simadalen til Kvam vil ha på systemtekniske forhold. Utvalget skal ikke utrede konkrete trasealternativer.

Utvalget skal også vurdere om en eventuell økt bruk av sjøkabler i nettet som helhet, gir akseptable systemtekniske virkninger.

2. Videre skal utvalget også se på konsekvensene for fremdrift og kostnader i Statnetts nettutviklingsplaner ved en eventuell økt bruk av sjøkabler i andre sentralnettsprosjekter. Konsekvensene for nettariffene skal anslås, og utvalget skal også se på hvilke konsekvenser økt kabling kan ha for mulighetene til å knytte til ny fornybar kraftproduksjon som småkraft og vindkraft.

Det bes om at utvalget går gjennom Statnetts nettutviklingsplan og andre utredninger fra Statnett som er aktuelle for oppdraget.


Oppfølging og rapportering

• Utvalget skal selv organisere sitt arbeid, og innhente den informasjon det finner nødvendig. Utvalget kan selv avholde møter med andre aktører, organisasjoner osv. i den grad utvalget finner det hensiktsmessig

• Utvalget skal avholde 2 kontaktmøter med Hardangerrådet og ordførerne i de berørte kommunene i bergensregionen før utredningen avgis. De 5 mest berørte kommunene Eidfjord, Ulvik, Granvin, Kvam og Samnanger inviteres med ordfører og varaordfører. Ullensvang, Odda og Jondal inviteres med ordfører. I tillegg inviteres ordførerne i Sund, Os, Fjell og byrådslederen i Bergen, samt fylkesordføreren.

• Utvalget skal avgi sin rapport innen 1.2.2011.

Utvalg 3: Konsekvensene av at man trenger lenger tid på en ny overføringsforbindelse til Bergensområdet (BKK-området)

Sist vinter var det i 1400 timer en situasjon med redusert driftsikkerhet i Bergensregionen hvor en enkelt hendelse kunne ført til utfall av strømforsyningen til deler av området. Regjeringen mener det er behov for å styrke forsyningssikkerheten til Bergensområdet.

Mandat
I OEDs vedtak av 2. juli 2010 framgår det blant annet at en viktig konsekvens av en eventuell kabelløsning vil være at en realisering av den nye overføringsforbindelsen utsettes. Dette utvalget bes foreta en nærmere vurdering av de forsyningsmessige konsekvenser av en utsatt idriftsettelse av en ny overføringsforbindelse til BKK-området.

Som pekt på i OEDs vedtak har Statnett ikke omsøkt noe kabelalternativ. En endring i utbyggingsprosjektet Sima - Samnanger fra luftspenn til sjøkabel for deler av strekningen krever en revidert eller ny konsesjonssøknad for prosjektet, med tilhørende konsekvensutredning og ny konsesjonsbehandling. I etterkant av dette vil det så måtte gjennomføres en anbudsprosess og en utbyggingsprosess.

I tillegg vil valg av sjøkabel ha konsekvenser for framdriften i spenningsoppgraderingen av forbindelsene Sauda-Samnanger og Aurland-Samnanger. Det er usikkerhet knyttet til hvor raskt en kabelløsning vil kunne realiseres. Utredningen må ta høyde for dette.

Med utgangspunkt i situasjonen i dag skal utvalget vurdere kraftforsyningen i BKK-området fram til en sjøkabel kan idriftsettes. Virkningene for forsyningssikkerheten skal særlig vurderes i forhold til risikoen for vanskelige driftssituasjoner (effekt) og i forhold til sårbarhet for variasjoner i produksjonsevnen som følge av tilsigssvikt (energi). Som en del av grunnlaget for vurderingene må det kartlegges og hensyntas i hvilken grad det normalt kan oppstå variasjoner i tilgjengelig overføringskapasitet i ulike situasjoner.

Det er usikkerhet knyttet til utvikling i nivå og sammensetning av elektrisitetsforbruket i området i årene framover. Vurderingene av virkningene på kraftsystem og forsyningssikkerhet må ta hensyn til dette. Muligheten for og konsekvensene av kortsiktige variasjoner i elektrisitetsforbruket innenfor året som følge av temperaturendringer må kartlegges.

Ut fra vurderingene bør det utredes hvordan aktuelle tiltak for å opprettholde en akseptabelt sikkerhet i kraftsystemet over både kortvarige og mer langvarige situasjoner vil virke og hva de vil koste. Utvalget skal herunder vurdere tiltak for å sikre at utfall av en eksisterende ledning ikke skal føre til utkoblinger for større befolkningsgrupper i den aktuelle perioden.

Eksempler på tiltak er opprettelsen av prisområder, energisparetiltak i BKK-området, reservekraftverk, mulighetene for økt kraftproduksjon på Mongstad, spesialreguleringer av forbruk mv. Virkninger av tvangsmessige utkoblinger og rasjonering skal gis en kort vurdering. I tillegg må det vurderes i hvilken grad aktuelle tiltak for energi- og effekteffektivisering mv kan bidra til å styrke forsyningssikkerheten i perioden fram til en eventuell kabel kan idriftsettes.

Oppfølging og rapportering

• Utvalget skal selv organisere sitt arbeid, og innhente den informasjon det finner nødvendig. Utvalget kan avholde møter med andre aktører, organisasjoner osv. i den grad utvalget finner det hensiktsmessig.

• Utvalget skal avholde 2 kontaktmøter med Hardangerrådet og ordførerne i de berørte kommunene i bergensregionen før utredningen avgis. De 5 mest berørte kommunene Eidfjord, Ulvik, Granvin, Kvam og Samnanger inviteres med ordfører og varaordfører. Ullensvang, Odda og Jondal inviteres med ordfører. I tillegg inviteres ordførerne i Sund, Os, Fjell og byrådslederen i Bergen, samt fylkesordføreren.

• Utvalget skal avgi sin rapport innen 1.2.2011.

Utvalg 4: Samfunnsøkonomiske virkninger av sjøkabelalternativetDette utvalget skal se på samfunnsøkonomiske virkninger av sjøkabelalternativer.

Mandat

1. Utredningen skal se på de samfunnsøkonomiske virkningene av sjøkabelalternativer og sammenligne disse med virkningene ved det konsesjonsgitte luftalternativet. Utredningen skal omfatte de samfunnsøkonomiske virkningene for forsyningssikkerheten i Bergensområdet, herunder kostnader til tiltak for å bedre forsyningssikkerheten i Bergensområdet i perioden fra luftledningsalternativet ville vært på plass til en eventuell sjøkabel kan være på plass.

Utredningen skal omfatte vesentlige forhold, inkludert vurderinger av samfunnsøkonomiske virkninger knyttet til miljø og landskap.

2. Utredningen skal vurdere samfunnsøkonomiske virkninger på landsbasis ved en eventuell økt bruk av sjøkabling også andre steder i landet.


Oppfølging og rapportering

Utvalget skal selv organisere sitt arbeid, og innhente den informasjon det finner nødvendig. Utvalget kan selv avholde møter med andre aktører, organisasjoner osv. i den grad utvalget finner det hensiktsmessig.

• Utvalget skal avholde 2 kontaktmøter med Hardangerrådet og ordførerne i de berørte kommunene i bergensregionen før utredningen avgis. De 5 mest berørte kommunene Eidfjord, Ulvik, Granvin, Kvam og Samnanger inviteres med ordfører og varaordfører. Ullensvang, Odda og Jondal inviteres med ordfører. I tillegg inviteres ordførerne i Sund, Os, Fjell og byrådslederen i Bergen, samt fylkesordføreren.

• Utredningen skal avgis til Olje- og energidepartementet senest 1.2.2011.

Les mer om lederne i utvalgene

Kilde: regjeringen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism