18 august 2011

Bustadutvalet meiner fleire bør bli bustadeigarar

Bustadutvalet sitt mandat har vore å drøfte og gje tilrådingar på korleis ein kan møte sentrale oppgåver i den sosiale bustadpolitikken i åra framover.

Bjørn Arild Gram, leiar av bustadutvale by Kommunal- og regionaldepartementet, on Flickr
Bjørn Arild Gram, leiar av bustadutvalet (NOU 2011: 15)
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by  Kommunal- og regionaldepartementet 

Utvalet leverer ei rekkje forslag til tiltak for å betre måloppnåinga i bustadpolitikken. Utvalet viser til at dei fleste her i landet bur godt og at bustadpolitikken jamt over har vore god. Samstundes meiner utvalet at det er mykje å hente gjennom ein meir aktiv kommunal bustadpolitikk.

.

NOU 2011: 15 Rom for alle – en sosial boligpolitikk for framtiden, blir snarleg sendt på høyring.

Kilde: regjeringen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism