21 august 2013

Arkitekter for klima

Arkitekter for klima er et initiativ fra arkitekter og byplanleggere med mål om å bidra til å sette klimautfordringen på dagsorden ved stortingsvalget 2013. God planlegging og strategisk byutvikling kan gi oss byer og steder uten behov for fossil energi og med svært lave klimagassutslipp. Slik kan vi møte FNs anbefalinger om utslippskutt og bidra til å realisere lavutslippssamfunnet.

Klimavennlige byer er attraktive og levende, med tette, urbane, grønne og multifunksjonelle områder og bygninger. De har et variert utvalg av boliger og arbeidsplasser, handel og kultur.

Klimavennlige byer prioriterer miljøvennlige reiser. Her snus transporthierarkiet på hodet. Fotgjengere først, så syklister og kollektivtransport og til slutt biler.

Klimavennlige byer er innovative og smarte byer som utvikler og tar i bruk ny teknologi og nye systemløsninger. De investerer i intelligente nett for strøm og varme, som kan flytte og lagre energi og utnytte overskuddsvarme og lokale fornybare energikilder.

Klimavennlige byer består av smarte hus med minimalt energibehov eller som selv er energiproduserende enheter. De legger til rette for fellesløsninger med deling av sykkel, el- og mikrobiler og nye mobilitetskonsepter som muliggjør sømløse multimodale reiser.

Klimavennlige byer hjelper innbyggerne med å ta klimavennlige valg. Lokalisering av funksjoner og utforming av boliger, arbeidsplasser og uterom påvirker folks hverdag og adferd. Det handler om å gjøre det klimavennlige til det enkleste, raskeste og mest attraktive. Sykkelgarasjen og sykkelekspressveien gjør det attraktivt å reise miljøvennlig, mobilen holder deg hele tiden oppdatert på ditt energi- og vannforbruk og barnehagen er lokalisert der du bor.

Arkitekter for klima er et initiativ fra arkitekter og byplanleggere med mål å:
  • bidra til å sette klimautfordringen på dagsorden ved stortingsvalget i 2013
  • synliggjøre hvordan byutvikling og arkitektur kan være viktige redskaper for å realisere lavutslippssamfunnet
  • synliggjøre våre forventninger om framtidsrettede rammebetingelser og ambisiøse byggeregler
Vi slutter oss til kampanjen Klimavalg 2013, som har følgende krav til politikerne (utdypet i dokumentet Klimavalg 2013 – våre krav til klimapolitikken, se www.klimavalg2013.no).

Arkitekter for klima ønsker å utfordre andre yrkesgrupper til å synliggjøre sitt faglige standpunkt. Hva kan din profesjon bidra med på veien mot lavutslippssamfunnet? Hva forventer dere av politikerne? Til sammen kan vi dekke et bredt spekter, styrke kunnskapen blant beslutningstakere og velgere og sikre en kunnskapsbasert og fokusert debatt foran klimavalget 2013.

opprop | Arkitekter for klima

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism