24 juni 2014

Har analysert 71 dødsulykker med syklister

Ulogisk og lite lettlest vegløsning. Dårlig sikt og lite sammenhengende sykkelveger. Dette er noen av momentene som går igjen i to av tre dødsulykker med syklister. Det viser temaanalysen av sykkelulykker i perioden 2005-2012 Statens vegvesen har laget på bakgrunn av 71 vegtrafikkulykker med drepte syklister. Analysen avdekker feil på såkalt individnivå i 87 prosent av ulykkene. I 68 prosent av ulykkene er også lokale forhold medvirkende årsak. Organisatoriske forhold er medvirkende i 65 prosent av ulykkene.

Ifølge rapporten er forhold ved vegen og omgivelsene vurdert som medvirkende årsak til ulykke og/eller skadeomfang i to av tre dødsulykker. Problem som går igjen er dårlig og lite sammenhengende tilbud til syklende og ulike typer sikthindringer.


Den mest vanlige individfeilen er at vikeplikten ikke overholdes. I tre av fem tilfeller var det syklisten som ikke overholdt sin vikeplikt. Ofte skyldes brudd på vikeplikten at trafikantene ikke ser hverandre eller ser hverandre for sent.

- Vikeregelverket fungerer ikke. Ingen informasjonskampanjer kan bøte på at det ofte er vanskelig å skille kryss fra avkjørsler. Vi forventer at syklistene skal opptre som bilister, men bruker svært få virkemidler for å hjelpe dem til å forstå og tolke omgivelsene. Kryssutforming må være logisk og vikepliktforhold lettleste, også på gang- og sykkelveg. Reglene bør endres eller konsekvent tydeliggjøres bedre med nye former for skilt og oppmerking, mener Anette Krekling i Statens vegvesen.

Dårlig sikt mellom trafikantene og uklare eller ulogiske vikepliktforhold er en kritisk kombinasjon. Dårlig sikt er medvirkende årsak i 1 av 3 sykkeldødsulykker. Sammenlignet med snittet av alle dødsulykker er tallet bare 1 av 15.

Analyse av 71 sykkelulykker - vegvesen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism