19 desember 2014

Vil «lure» bilistene over på sykkel

I «Sykkelstrategi 2015–2025 – Oslo skal være en sykkelby for alle» (PDF) legges det opp til at flere bilister skal over på sykkel. I strategien påpekes det at den typiske Oslo-syklisten er en ganske snever gruppe av befolkningen, bestående av "sterke og uredde" mannlige syklister som først og fremst sykler til og fra jobb. Målet er å øke andelen fra dagens 8 prosent til 16 prosent innen 2025. Tar vi med befolkningsveksten tilsier det nesten tre ganger så mange sykler på veiene som i dag.

- Vi ser jo at veldig mange bruker bil på veldig korte reiser, også reiser som kun er 1 km lange. Det mener vi er helt unødvendig. Mange av disse korte reisene kan tas med sykkel. Jeg er helt sikker på at vi får til det med bedre tilrettelegging, sier miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby.

Hun påpeker at Sykkelhåndboka, som er laget av Statens vegvesen, ikke passer så godt for Oslo.

- Vi sier at 80 prosent skal bo maks 200 meter fra tilrettelegging for sykkel i 2025. Det trenger ikke være at de skal bo maks 200 meter fra en separert sykkelvei, men at de skal bo maks 200 meter fra en vei med definert tilrettelegging for sykkel. Det kan være redusert fartsgrense, tilrettelegging for sykling i begge retninger i enveiskjørt gate eller grøntdrag, sier Melby.

- Ofte er det at det er syklister og fotgjengere i gaten som gjør at folk liker å oppholde seg der. Torggata er et eksempel på et sted som ble et hyggeligere sted å være etter at den ble bygget om med tilrettelegging for sykkel. Å se på syklister som gode kunder av næringsliv og handel er viktig. Det er de gående og syklende som handler i byen. Bare en av ti kommer med bil til byen, og de bruker ikke mer penger, påpeker Melby.

Kilde: osloby

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism