07 februar 2015

Vindkraft rimeligere enn kull- og gasskraft

Vannkraft er fortsatt den mest kostnadseffektive måten å produsere strøm på. De gode vann- og vindressursene i Norge gjør at vann- og vindkraft har lavere kostnader over levetiden enn både kull-, gass- og kjernekraft.

Middelgrundens Vindmøllepark (40 MW) i Øresund
NVE har gjennomgått og oppdatert kostnadstall i energisektoren, og presenterer resultatene i NVE-rapport 2015-2 «Kostnader i energisektoren». Rapporten beskriver og oppgir referansetall for kostnader ved produksjon av kraft og varme fra ulike teknologier. Nytt i forhold til tidligere rapporter er en sammenstilling av energikostnader over levetiden på tvers av teknologier, samt en analyse av mulige kostnadstrender frem mot 2035.

- «Kostnader i energisektoren» inneholder mange funn som er interessante inngangsdata i samfunnsøkonomiske analyser. Teknologiforbedringer og kostnadsfall gjør at vindkraft, selv uten støtte, kan konkurrere med kull- og kjernekraft. Rapporten viser også at solkraft har et langt stykke å gå før den blir konkurransedyktig mot vann- og vindkraft. Våre analyser tyder imidlertid på at solkraft, sammen med vindkraft både på land og til havs, har størst potensial for kostnadsreduksjon i årene som kommer, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. Trykk på bildet for å gjøre det større.

For produksjon av varme er det avfallsforbrenning, varmepumper, biokjeler og solfangere som har de laveste energikostnadene per produsert kWh varme i 2014. Rapporten viser at det er betydelige skalafordeler ved produksjon av varme fordi større anlegg som regel har lavere energikostnader enn små. Solvarmeanlegg og varmepumper har størst potensial for kostnadsreduksjon frem mot 2035.


Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism