03 mars 2015

Rødlista 2015: Innsynet er åpent!

Ryper er blant de artene som det blir diskutert om bør inn på rødlista.
Foto: Jon Hoem
Artsdatabanken åpner nå for innsyn i foreløpige resultater fra Rødlista for arter. Formålet er først og fremst at de som har utfyllende informasjon om artene skal få gi sine innspill, og dermed bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget.

I november 2015 offentliggjør Artsdatabanken Norsk rødliste for arter. Frem til nå har 24 ekspertkomiteer jobbet i ett år med å vurdere over 21.000 arter basert på tilgjengelig kunnskap. Resultatene fra Rødlista er et viktig verktøy i en kunnskapsbasert forvaltning av artsmangfoldet. Når vi nå åpner for innsyn i de foreløpige resultatene, ønsker vi å mobilisere all relevant kompetanse og sikre at kunnskapsgrunnlaget er best mulig. Vi oppfordrer alle, både ivrige amatørbiologer og profesjonelle fagmiljøer, til å bidra med utfyllende og relevant kunnskap. De foreløpige resultatene fra Rødlista blir åpne for innsyn fra 2. mars til 20. april.

Artsdatabanken vil frem mot offentliggjøring i november arbeide med fremstillinger av overordnede resultater som antall rødlistearter per artsgruppe etc. Denne type statistikk er ikke tilgjengelig pr. dato.
Hvilke innspill kan du gi?

For mange arter er kunnskapsgrunnlaget fortsatt mangelfullt. Vi ønsker oss derfor utfyllende informasjon som kan gi bedre grunnlag for vurderingene av artene. Eksempel kan være funn som er feilaktig registrert i Artskart, nyervervet artskunnskap som ennå ikke er gjort tilgjengelig eller relevant faglitteratur som ikke er nevnt, men som kan være viktig for vurderingene. Alle bidrag vil være nyttig for å øke kunnskapsgrunnlaget og sikkerheten i vurderingene. 

Hva skjer med innspillene?
Alle innspill behandles av lederen av den aktuelle ekspertkomiteen i dialog med Artsdatabanken. Det blir deretter tatt stilling til om det er grunnlag for en revisjon av den foreløpige vurderingen.
Hvor gir du tilbakemelding?
Innsynet til de foreløpige rødlistevurderingene 2015 åpner kl. 09.00 mandag 2.mars 2015.
Gå til innsynet for å se foreløpige resultater og gi innspill

Rødlista 2015: Innsynet er åpent!

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism