23 november 2015

Lønnsomt å bygge ut kollektivnettverkKVU Oslo-Navet overleverte sin anbefaling til framtidens kollektivtransportsystem i hovedstadsområdet mandag 23. november. Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS står bak en anbefaling om å utvikle et kollektivnettverk med hyppige avganger og god kapasitet. Anbefalingen vil gjøre kollektivtrafikken i hovedstadsområdet rustet til å ta veksten i persontrafikken, sammen med gåing og sykling.

Hovedtrekkene fra utredningen ble presentert i midten av august. Nå er utredningsarbeidet ferdigstilt. Under overskriften «Fra nav til nettverk» gir prosjektet sin anbefaling til hvordan kollektivtilbudet i hovedstadsområdet kan utvikles for å dekke befolkningens reisebehov.

En kraftig befolkningsvekst, et behov for nye reiseforbindelser og en videreutvikling av dagens tilbud krever store investeringer, som vil gi stor nytte tilbake til samfunnet.

Nullvekst i personbiltrafikken gir høy nytte
De forventede investeringskostnadene ligger på om lag 70–80 milliarder kroner. Prisen inkluderer alt fra de større baneprosjektene som er utredet i KVU-en, til anbefalte tiltak for buss, sykling og gåing.

Det er beregnet at tiltakene i anbefalt konsept er samfunnsøkonomisk lønnsomme samlet sett. Målene for KVU Oslo-Navet kan imidlertid ikke nås bare ved utvikling av kollektivtrafikken og vesentlig bedre forhold for sykling og gåing. For å nå målene om nullvekst i personbiltrafikken og bedret framkommelighet for næringstransport på vei, er det nødvendig med en mer målrettet trafikantbetaling enn dagens bomring. Prisen vil kunne variere avhengig av tid, sted, kø og miljø. Innføres dette, vil også nytten av de anbefalte tiltakene øke betraktelig.

Det anbefales at tiltakene gjennomføres i tre faser.
 1. Først en utvikling av dagens kollektivsystemer, etablering av trikk langs Ring 2, og tiltak for sykling og gåing.
   
 2. Deretter bygging av ny metrotunnel fra Majorstuen til Bryn knyttet sammen med dagens tunnel på Stortinget, oppgradering av dagens metrotunnel og utvikling av gode knutepunkter for sømløs omstigning. Samtidig anbefales byggestart for deler av jernbaneanleggene.
   
 3. I tredje fase anbefales først ny jernbanetunnel Oslo S–Nationaltheatret–Lysaker/Bislett og oppgradering av dagens jernbanetunnel. Deretter foreslås jernbanetunnel Bislett–Sagene–Økern–Alnabru‑området for lokaltog (S-bane).
Om anbefalt konsept
 • Hyppige avganger:
  Kollektivtrafikken må ha hyppige avganger. Med det menes et rutetilbud på dagtid med:
  • avganger minimum hvert 5. minutt i indre by
  • avganger minimum hvert 10. minutt på metro, trikk og buss i ytre by i Oslo
  • avganger minimum hvert 10. minutt på buss i sentrale områder i Akershus og på S-bane fra Asker, Lillestrøm og Ski
  • avganger minimum hvert 30. minutt på regionale ruter på jernbanens ytterstrekninger, InterCity-strekninger og regionbusser i Akershus
  • rutetabellene samordnes slik at regiontogene får avganger hvert 10. minutt fra knutepunktstasjonene på fellesstrekninger
Kilde: Jernbaneverket

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism