15 februar 2016

Endelig nei til Siragrunnen Vindkraftverk

Fotomontasje: Siragrunnen AS
Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak som stadfester Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs) avslag på konsesjonssøknaden om Siragrunnen vindkraftverk i kystsonen utenfor Sokndal og Flekkefjord kommuner.

– Fordelene ved en eventuell vindkraftutbygging på Siragrunnen oppveier ikke de betydelige ulempene for naturmangfoldet og for fiskerinæringen i området. Også virkningene for kystlandskapet har spilt inn. Samtidig må de betydelige kostnadene ved utbygging tillegges vekt, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I vurderingen har departementet tatt hensyn til at selve tiltaket kan bidra positivt til arbeidsplasser og aktivitet i regionen, og at prosjektet har tilslutning fra de berørte kommunene. Eventuell lokal industriutvikling i kjølvannet av vindkraftprosjektet ligger utenfor det som skal inngå i en konsesjonsbehandling etter energiloven.

– Det er viktig at utbygging av vindkraft til havs skjer på en styrt måte slik at konflikten med naturmangfold, kulturmiljø og fiskeriinteresser blir så liten som mulig. I dette tilfellet har hensynet til naturmangfoldet veid tyngre enn produksjonen av fornybar energi, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Vindkraftverket ville hatt betydelig negativ innvirkning særlig for fugletrekk og for fiskerinæringen i dette området. Også hensynet til det særegne landskapet i denne kystregionen har spilt inn. Vindkraftprosjektet har møtt sterk motstand både fra fiskeri- og naturvernorganisasjoner og fra de sentrale faginstanser med ansvar for miljø og fiskeri.

Et viktig element i departementets grunnlag for avgjørelsen er at kostnadene ved utbyggingen av vindkraftverket ville være store, og langt høyere enn for vindkraft på land.

Alt i alt har den omfattende konsesjonsbehandlingen i departementet gitt som resultat at det ikke har vært tilstrekkelig grunnlag i energiloven for å gi konsesjon til Siragrunnen AS.

Les vedtaket her.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism