05 mars 2016

Utvalg skal utrede delingsøkonomien

Illustrasjon: P2P Value Project
Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede hvordan delingsøkonomien kan gi mer effektiv ressursbruk. Effektiv ressursbruk understøttes av sunn konkurranse i ordnede former.

Delingsøkonomien skaper nye markedsmuligheter og forretningsmodeller. Den norske befolkningen er langt framme i å ta i bruk digitale løsninger, og den digitale infrastrukturen er god. Mulighetene for delingsøkonomien i Norge kan derfor være gode. Delingsøkonomien kan bedre utnyttelsen av ledige kapitalvarer. For forbrukerne kan det gi lavere priser og økt tilbud av varer og tjenester.

Delingsøkonomien kan også ha konsekvenser for arbeidsmarkedet. Arbeidslivets parter vil være representert i utvalget.

Mandat og sammensetning
  • Tommy Staahl Gabrielsen, professor i økonomi ved Universitetet i Bergen, leder utvalget. Utvalgets mandat omfatter følgende hovedpunkter:
  • Vurdere om reguleringer bør justeres for å oppnå større grad av symmetri mellom delingsøkonomien og tradisjonelle virksomheter, og vurdere om det eksisterer reguleringer som enkelte aktører bør unntas fra.
  • Vurdere mulige virkninger av delingsøkonomien for arbeidslivet, herunder for arbeidstakere og oppdragstakere. Utvalget skal vurdere konsekvensene av at det kan bli flere selvstendig næringsdrivende, og om det er behov for endringer i reglene for denne gruppen.
  • Undersøke reguleringer i enkeltmarkeder der delingsøkonomiaktører er særlig framtredende, og vurdere om det er behov for endringer av reguleringene som følge av ny teknologi eller nye forretningsmodeller.
  • Vurdere om det er behov for å endre reguleringer på tvers av markeder, innbefattet forbrukerrettigheter og krav til standarder.

Utvalget har frist til 1. februar 2017 med å legge fram sin innstilling. Regjeringen arbeider parallelt med nødvendige regelverksendringer og reformer. Utvalgets arbeid skal ikke begrense framgang i dette arbeidet.

Les mer om mandatet her

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism