03 oktober 2016

Elsykler reduserer CO2-utslipp

Foto: Susan Yin
Personer som mottok elsykkelstøtte økte sykkelbruken med 30 prosentpoeng og reduserte bilbruken med 16 prosentpoeng. Det viser en undersøkelse TØI har gjennomført blant mottakere av Oslo kommunes elsykkelstøtte. 

Støtteordningen for elsykkel i Oslo ble annonsert kort tid etter at den nye byrådet overtok i oktober 2015. Målet med støtteordningen er å få flere til å velge elsykkel fremfor bil. Dette er ett av flere initiativer kommunen setter i gang for å oppnå et mål om en sykkelandel på 25 prosent innen 2025.

Undersøkelsen viser blant annet at:
  • Halvparten av de spurte har i stor grad latt seg påvirke av den kommunale støtteordningen i sin beslutning om å kjøpe elsykkel. Ytterligere 41 prosent hadde latt seg påvirke i noen grad.
  • Elsykler bidrar til at folk øker sin sykkelbruk med mellom 12 og 18 km per uke dersom de bytter ut sin vanlige sykkel med en elsykkel. Dette betyr at sykkelandelen (sykling som andel av alle reiste km) kan mer enn doble seg sammenlignet med dagens nivå for folk som får støtte til elsykkel.
  • Personer som mottok elsykkelstøtte økte sykkelbruken sin med 30 prosentpoeng, på bekostning av både gange (- 4 prosentpoeng), kollektivt (-10 prosentpoeng) og bilkjøring (- 16 prosentpoeng).
  • I gjennomsnitt har personer som mottok elsykkelstøtte redusert sine CO2 utslipp med 437 gram per dag (dvs 87 kg per år) sammenlignet med en kontrollgruppe.
Evalueringen er basert på den største undersøkelsen som er gjort av elsykkelens effekt på transportmiddelbruk. 669 nybakte elsykkeleiere er blitt intervjuet.

I tillegg til spørreundersøkelsen, ble transportmiddelbruken målt ved hjelp av en mobil app (Sense.DAT) som har registrert alle reiser til 367 personer. Samlet sett viste disse dataene at CO2-utslippet ble redusert med et sted mellom 440 og 720 gram per dag for hver deltager som fikk støtte til å kjøpe elsykkel av kommunen.

Ordningen med elsykkelstøtte ble innført med en målsetning om å stimulere til økt kjøp av elsykler. Salgtstall fra leverandører i Oslo viser at det har vært en økning av salget av elsykler på mellom ca. 50 og 90 prosent, mot en økning på under 30 prosent rapportert i andre byer. Disse tallene er riktignok beheftet med stor usikkerhet.

Hovedmålet med prosjektet har vært å dokumentere effekten støtteordningen har på klimagassutslipp.

Les hele rapporten:
Kilde: Transportøkonomisk institutt

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism