09 september 2017

Endelig ja til E18 vestover, tross protester fra Oslo

Utbyggingen av E18 vestover ut av Oslo er det i særklasse mest diskuterte og omstridte veiprosjektet i Norge de siste årene. Nå realiseres det, til tross for Oslo-byrådets protester.

Oslo kommune fremmet innsigelse til reguleringsplanen og mente den fysiske løsningen på strekningen Strand-Ramstadsletta vil gi økt trafikk inn mot Oslo. Dermed ville den bryte med Parisavtalen, nasjonale klimamål, Oslo kommunes klimastrategi og Oslopakke 3, argumenterte byrådet i Oslo.

– Vi konstaterer at regjeringen ikke legger mer vekt på de faglige vurderingene de har fått fra Miljødirektoratet. Statens egne fagfolk bekrefter det samme som våre fagfolk i Oslo kommune, nemlig at planene slik de nå foreligger ikke er i tråd med Norges miljøforpliktelser og regjeringens egen klimapolitikk, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Bent Høie (H), som er settestatsråd for kommunalminister Jan Tore Sanner (H) i saken, mener planen vil gi bedre trafikkavvikling og mindre luftforurensning langs E18. Samtidig påpeker han at det må gjennomføres trafikkreduserende tiltak for å nå klimamålene og bøte på økt trafikk.

– Vi mener det bør jobbes videre med planene, slik at man finner gode løsninger i Bærum, uten å utvide motorveien inn til Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) .

Det er en politisk uenighet om hvorvidt Oslopakke 3 bidrar til å redusere klimagassutslippene i Oslo og Akershus. Målet for Oslopakke 3 er at veksten i transport i regionen skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Ifølge Ruter, Statens vegvesen, Fjellinjen og SSB tyder utviklingen fra 2007 til 2014 tyder på at tiltakene i Oslopakke 3 har gitt et vesentlig bidrag til å nå dette målet for Oslo og Akershus. Trafikken over bomringen i Oslo har gått ned med sju prosent i perioden. Vegtrafikken har hatt nullvekst i Oslo i perioden, men økt noe i Akershus. For hele Oslo og Akershus sett under ett, har det vært fem prosent økning i vegtrafikken i perioden. Tallet inkluderer næringstrafikk som er unntatt nullvekstmålet. I samme periode har befolkningen økt med 14 prosent. Veksten i persontransportbehovet har først og fremst blitt dekket kollektivt. Det utføres hele 39 prosent flere kollektivreiser i dette området i 2014 sammenlignet med 2007. I samme periode har antall reiser som utføres til fots eller med sykkel økt omtrent i takt med befolkningsveksten.

I en rapport bestilt av Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening) til valgkampen i 2007 hevdet konsulentbyrået Civitas at klimagassutslippene i Oslo-området vil øke med omkring 50% i perioden 1991-2025 med Oslopakke 3. NILU (Norsk institutt for luftforskning) har imidlertid konkludert med at Oslopakke 3 vil føre til en «betydelig reduksjon» av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2). Oslos mål er å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030 og bli karbonnøytrale innen 2050. Det samme uttaler Jernbaneverket og Statens vegvesen, som mener at kollektivandelen må økes på bekostning av veiandelen hvis målene skal bli oppnådd. Dette ble også påpekt bl.a. i stortingsdebatten om Oslopakken våren 2008. I tillegg har det vært uenighet blant politikerne om prioriteringen – både av bil/kollektiv og rekkefølgen av prosjekter innen hver sektor.
Kilde: Aftenposten og Wikipedia

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism