03 mars 2022

Riksrevisjonens undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for omkring 600 milliarder kroner i året. Klimafotavtrykket fra offentlige anskaffelser i Norge ligger årlig på ca. 11 millioner tonn CO2, og i 2017 utgjorde dette 16 prosent av Norges totale klimafotavtrykk. Stortinget har i flere innstillinger uttalt at det offentlige skal gå foran og bruke markedsmakten sin til å redusere skadelig miljøpåvirkning og bidra til mer klimavennlige løsninger.

Konklusjoner 

  • Offentlige oppdragsgiveres anskaffelsespraksis bidrar ikke i stor nok grad til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger. 
  • Mange offentlige oppdragsgivere mangler en helhetlig tilnærming for å ivareta klima- og miljøhensyn i anskaffelser. 
  • Det er utarbeidet et omfattende veiledningsmateriell om grønne offentlige anskaffelser, men det er behov for å gjøre det mer brukervennlig og kjent. 
  • Det mangler statistikk og styringsinformasjon om status for grønne offentlige anskaffelser. 
  • Arbeidet med grønne offentlige anskaffelser krever god koordinering mellom ansvarlige departementer.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism