22 mai 2007

Seminar for økt bruk av tre

Fylkesmannen i Vestfold arrangerer 30.juni et seminar om hvordan man kan øke bruken av trevirke i norske bygg. Bakgrunnen for seminaret er å følge opp nasjonale og regionale målsettinger om styrket verdiskaping og konkurranseevne i lokal treindustri.

Oppmerksomheten skal rettes mot alle ledd i verdikjeden, fra tømmer til trebruk hos sluttbruker i bygg eller design. Invitasjonen går ut til alle aktører i verdikjeden i Buskerud, Telemark og Vestfold (skognæringen, treindustrien, arkitekter, byggebransjen og forskningen).

Ifølge Innovasjon Norge, som er operatør for det nye trebaserte innovasjonsprogrammet, er det gjort mye bra utviklingsarbeid i tresektoren de siste årene, som har fått bedrifter i større grad enn tidligere til å tenke innovasjon og nettverk.

Fortsatt ligger den trebaserte industrien likevel lavt på den offentlige innovasjonsstatistikken. Det er behov for å bringe satsingen på tre inn i en ny fase, og å ta i bruk kunnskapen og løsningene.

De nye tresatsingstiltakene tar utgangspunkt i det tidligere programmet. Det er viktig med en viss kontinuitet i den norske satsingen på tre. Visjonen fra det tidligere treprogrammet føres derfor videre: ”Norge skal være et forbilde i verdiskapende foredling og ny anvendelse av trevirke” Målet er å skape økt lønnsomhet i hele verdikjeden innenfor skogbruk og foredlingsvirksomhet og øke skogsektorens bidrag til mer bærekraftig produksjon og forbruk.

Vestfold fylkeskommune - Trebasert innovasjonsprogram

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism