14 februar 2006

Byutvikling og bevaring i indre Oslo

Planens mål er å legge til rette for en videre utvikling av indre Oslo som hovedstad og kraftsentrum i en bærekraftig byregion. Samtidig skal miljøer som viser historisk kontinuitet, og andre viktige bymiljøkvaliteter, sikres. Planforslaget viser at det er mulig å kombinere utvikling og bevaring.

Oslos særpreg som en sammensatt og historisk by kan kombineres med en dynamisk byutvikling. Indre Oslos urbanitet og karakter bør utvikles gjennom et mangfold av bymessige egenskaper som en positiv forventning til det nye, en åpen og multikulturell profil, gode offentlige byrom, et attraktivt, mangfoldig og differensiert handelstilbud og et variert og kvalitativt godt botilbud.

I tillegg bør indre Oslo utvikles som en god arena for innovasjon og kreativitet med et differensiert næringsliv, og en bred arena for utdanning, rekreasjon og kulturell utfoldelse.

Indre Oslo bør opprettholde og videreutvikle sine fysiske karaktertrekk som fremtredende og tydelige landskapsformer, et konsentrert sentrum med en tydelig hovedstadsprofil, en småskalert storby, en sammensatt, mangfoldig og moderne by åpen for nye aktiviteter og en historisk by hvor nasjonal og lokal kulturhistorie kan leses.

Utviklingsstrategien legger opp til ekspansjon av sentrum, urbanisering langs utviklingskorridorer og strøksgater, utvikling av knutepunkter og flerkjerneområder samt spredt fortetting for øvrig. Utviklingsstrategien kan illustreres som en ring, et "hjul" av urbane kjerneområder med sentrum som ”nav” og med utviklingskorridorer og strøksgater som "eiker". I randsonen av den tette byen ligger ulike knutepunkter og Kunnskapsbyen med forsknings- og institusjonsområder som både regionalt og bymessig har sterke endringskrefter knyttet til seg. De ulike delområdene i "hjulet" gis et noe større utviklingsrom enn byen for øvrig.

Les også hva Aftenposten-aften skrev om planen 19. mai 2004: Vil bevare "halve byen"

Oslo kommune - Plan- og bygningsetaten - Kommunedelplaner.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism