05 februar 2007

Nye energikrav til nybygg

Nye energikrav til nybygg er på plass fra 1. februar 2007. Disse innebærer en skjerping i forhold til dagens krav på cirka 25 prosent.

Energibruken i bygningsmassen står for betydelige CO2- utslipp ifølge Lavutslippsutvalgets rapport fra høsten 2006. Redusert energibruk bidrar med andre ord til oppfyllelse av Norges Kyoto-forpliktelser. Et viktig mål med de nye kravene er at nybygg i økende grad skal kunne bruke alternative energikilder, det vil si annet enn strøm og fossile brensler (som olje og gass). Dette kravet gjelder imidlertid ikke hvis bygget har et svært lavt energibehov eller hvis bruk av slike løsninger ikke er lønnsomt over tid.

Husene skal bli tettere, men med et godt inneklima. Vinduene skal bli bedre. Det blir krav om ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, slik at vi får utnyttet energien i all ventilasjonsluften som slippes ut. For å hindre at det bygges eneboliger som bare har panelovner til oppvarming, innføres også krav om at det i slike hus må installeres peisovn, pelletsovn eller annen varmekilde som ikke bruker strøm eller fossile brensler (olje/gass). Det har i mange år vært krav om pipe i småhus av beredskapshensyn.

De store markedsaktørene i ferdighusbransjen har et stadig økende tilbud av boliger med lavt energibehov og kan melde om stigende interesse for tilbudet. Vi får stadig eksempler på nye lavenergiprosjekter landet rundt. De første svanemerkede boligene er snart på plass. Dette er boliger som ikke bare har lavere energibehov enn vanlig, men som også er bygd med miljøvennlige materialer. Husbanken har de siste årene bidratt med finansiering av mer enn 10 000 lavenergiboliger.

Fritidsboliger og laftede hus
Nye hytter øker i størrelse og får stadig høyere standard. Regjeringen vil innføre krav til tetthet og isolasjon for alle nye hytter over 50 kvadratmeter. Kravene vil på langt nær være så strenge som til helårsboliger. De som bygger hytter over 150 kvadratmeter, må følge tilsvarende energikrav som til helårsboliger.

Laftede hus er en byggetradisjon det er viktig å ta vare på. Derfor er de nye energikravene utformet slik at det fortsatt vil være mulig å bygge hytter med seks tommers laft og helårsboliger med åtte tommers laft.

Halvparten av varmetapet i boliger skjer gjennom vinduene. De nye forskriftene skjerper derfor kravene til bedre vinduer. Dette er en utfordring for bransjen. Det settes av tre millioner kroner til utviklingsarbeid knyttet til de små aktørene i vindusbransjen. Disse kan fortsatt levere vinduer til rehabiliteringsmarkedet som utgjør over 70 prosent av vindusmarkedet og der kravene ikke er så strenge som til nybygg. Videreutvikling av produktene fra denne typiske distriktsnæringen er viktig å stimulere.

Håndbok: Energieffektive boliger for fremtiden
”Energieffektive boliger for fremtiden” er en håndbok for planlegging av passivhus og lavenergiboliger og er resultat av et samarbeid mellom Husbanken, Enova og SINTEF. Den bygger bl.a. på erfaringer som ble gjort ved deltagelsen i det internasjonale prosjektet IEA SHC Task 28 Kostnadseffektive lavenergiboliger.


Store grep og små detaljer

"Håndboken er et forsøk på å gi de som skal planlegge og bygge lavenergiboliger og passivhus et verktøy for å ta de riktige store grepene som bygningsform og byggesystem, men også de riktige små detaljene som konstruksjonsløsninger og valg av komponenter. Målet er boliger med høy kvalitet, meget god bokomfort og lavt energibehov, som skaper verdier i hele boligens levetid.”, uttrykker prosjekteleder Tor Helge Dokka fra SINTEF i boken.

Planlegging fra A til A+
I håndboken får man god informasjon om hvilke krav som stilles og hva som kan være fordeler og ulemper ved lavenergiboliger og passivhus, man får presentert kostnadseffektive og robuste energikonsepter for tre ulike ambisjonsnivåer (B: Lavenergiboliger, A: Passivhus og A+: Passivhus+) og blir guidet gjennom ulike energioptimale planløsninger. Boken presenterer også aktuelle produkter og teknologi som kan benyttes, og hvordan man kan gå frem i planleggings– og byggeprosessen. Boken er også innom tema som lønnsomhet, komfort og inneklima og avslutter med eksempler fra både inn- og utland.

Håndboken kan lastes ned gratis her.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism