02 mai 2007

"Moderne boløsninger på bygda"

Arkitektkonkurransen "Moderne boløsninger på bygda" har blitt møtt med stor interesse. Til innleveringsfristen hadde juryen mottatt 66 forslag, hvorav 64 ble godkjent for bedømmelse.

Foruten forslag fra hele landet har det også blitt levert forslag fra Danmark, Sverige, Finland, Nederland og Tyskland. Konkurransen ble vunnet av Lerche arkitekter AS fra Oslo med prosjektet "Knekke koden".

Juryen sier følgende om vinnerprosjektet:
"KNEKKE KODEN har som utgangspunkt å skape en utviklingsstrategi for nye og etablerte bygdesamfunn. Strategien er vist løst gjennom ulike klynger i landskapet, med stor innbyrdes variasjon mellom klyngene, både i henhold til program og bygningstypologi. Typologien viser en videreutvikling av trønderlånas lange, smale og enkle bygningskropper. Tross i at den har røtter i bygningshistorien i Trøndelag, er den en mangelvare i dagens nye boligfelt på bygda. Felles for byggene er at de i tillegg vises fleksible flerbruksbygninger tilrettelagt for blandet formål - som også kan benyttes av folk utenfor bygda.

KNEKKE KODEN er enkelt og lettfattelig presentert, med en klar redegjørelse for prosjektets hovedidé og prosjektmessige intensjoner. Prosjektet berømmes spesielt for sin vilje til strategiske tenkning. Bosettingsmønsteret i Norge er i forandring, og det er sentralt å diskutere moderne boløsninger på bygda også i lys av fritidsboliger.

KNEKKE KODEN har en strategi som gjør det mulig å utvikle enkle løsninger. Ved å skape små knutepunkt hvor man både kan drive med næring og bolig på samme sted, og ved å supplere boligfeltet med fritidsbebyggelse, kan man kanskje klare å skape nye levende bygdesamfunn (og videreutvikle eksisterende). Prosjektet introduserer en ny tankegang i forhold til utvikling av reguleringsplaner for bygda. Resultatet er en idé med stort arkitektonisk potensial - som med fordel bør undersøkes videre."


Tematikken rundt det å bo i rurale strøk er i aller høyeste grad aktuell, både i nasjonal og europeisk sammenheng. De 64 forslagene som har blitt vurdert av juryen representerer et stort spenn i konsept og innfallsvinkel, fra detaljerte boliger og strategier for planlegging, til framtidsscenarier. For juryen har det vært en spennende og utfordrende prosess å evaluere mangfoldet av problemstillinger som har blitt reist, og å komme fram til en rangering blant en så stor diversitet av innlevert materiale. Sett i lys av konseptkonkurransens komplekse og mangesidige problemstiling, har det vært viktig for juryen å premiere bredden blant de innleverte forslagene.

Se vinnerprosjektet "Knekke koden"

:: Blilyst ::

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism