29 juli 2007

Tror raske tog kan erstatte fly


TGV har i en år-rekke sørget for raske togforbindelser i Frankrike.            Foto: extranoise
Sosialøkonom Didrik Seip har utarbeidet forslag til høyhastighets jernbane i Norge med komplette planer for traseer, rutetider og billettpriser. Hensikten er å gjøre togreisene så raske at de vil kunne erstatte omkring 80 prosent av dagens flyreiser på de aktuelle strekningene

Forslaget omfatter høyhastighetsbaner fra Oslo til Bergen, Trondheim og Stavanger, samt til Halden med mulighet for forlengelse til Göteborg. Det foreslås også en forbindelse mellom Trondheim og Ålesund.

Forslaget er fremlagt for Jernbaneverket, og Jernbaneverkets etatsdirektør for utredning ønsker å kikke nærmere på det.

Seip understreker at forslaget hans er tenkt som en helhet, som et alternativt transportsystem. Han advarer mot å gjøre det stykkevis og delt.

Han foreslår at det skal gå høyhastighetstog hver time, slik at togene virkelig kan utkonkurrere flyene. For hovedbegrunnelsen for en slik satsing, er - ifølge Seip - hensynet til miljøet. Utslippene av klimagasser kan bli vesentlig redusert.

En annen begrunnelse er ønsket om å binde sammen flere regioner til større arbeidsmarkeder: Østfold, Vestfold og Grenland er ett eksempel, et annet er Midt-Norge.
/../
Utbyggingskostnadene vil bli betydelige. Seips anslag, bygget på tall fra andre utredninger, gir 25 milliarder kroner for banen Oslo- Bergen og 33 milliarder for Oslo-Stavanger. Fagfolk har antydet at anslagene må fordobles, uten at Seip lar seg avskrekke.

- Da Bergensbanen ble bygget i sin tid, kostet den vel i størrelsesorden et halvt nasjonalbudsjett, bemerker han.

Seip har laget forslag til rimelige billettpriser. Han tar ikke sikte på balanse i driften. - Men samfunnsøkonomisk går dette i balanse. Jeg har regnet ut hva som er økonomisk fornuftig - det er mitt fag, understreker han.

Målet har vært å få reisetiden ned i maksimum 2,5 timer på alle strekninger, men den blir noe høyere for Oslo- Stavanger. Seip mener det er fornuftig med en toghastighet på 240 km i timen, men fremholder at dagens teknologi gjør det mulig å kjøre i over 300 km/t.


Tror raske tog kan erstatte fly

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism