07 desember 2007

Nye samtaler om grønne sertifikater


Grønne sertifikater kan gjøre vindmøller, mer lønnsomme. Disse er riktignok fra Kina.
Foto: George Lu
Regjeringen har et mål om 30 TWh ny fornybar energiproduksjon og energieffektivisering innen 2016. For å nå dette målet må gode ordninger som stimulerer til produksjon av fornybar energi på plass, sier olje- og energiminister Åslaug Haga.

I Soria Moria-erklæringen gikk regjeringspartiene inn for å innføre et pliktig grønt sertifikatmarked for ny fornybar elektrisitet. Forhandlinger med svenske myndigheter vinteren 2005-2006 om et norsk-svensk sertifikatmarked førte ikke fram. Regjeringen fremmet derfor høsten 2006 forslag om en egen støtteordning for fornybar elektrisitetsproduksjon. Utviklingen i året som har gått har imidlertid gjort at den framlagte ordningen i dag framstår som for dårlig på enkelte områder. Dette har gjort det naturlig å se på nytt på mulighetene for å etablere et felles marked for pliktige sertifikater.

- Etter kontakt med svenske energimyndigheter legger derfor regjeringen opp til å starte nye samtaler med Sverige om grønne sertifikater. Høyre, KrF og Venstre har også spilt inn grønne sertifikat som en del av drøftingene om et forlik i forbindelse med stortingsbehandlingen av klimameldingen, sier Haga.

Det er flere årsaker til at regjeringen har tatt et slikt initiativ, blant annet:

EU legger i slutten av januar frem et direktiv om fornybar energi hvor EU legger opp til en kraftig satsing på fornybar energi. Dette gjør det interessant å vurdere et samarbeid om elsertifikater på nytt både fra svensk og norsk side.
Det har vært arbeidet videre med aktuelle prosjekter i begge land, og det har vært en utvikling i priser og kostnader.

Dersom forhandlingene ikke fører fram, vil regjeringen derfor komme tilbake til Stortinget med et forslag til forbedring av ordningen for fornybar elektrisitet. Det er ikke mulig å fullføre drøftingene med Sverige før etter at EU-direktivet om fornybar energi er lagt fram. Regjeringen vil videreføre dagens overgangsordning i påvente av en endelig løsning for fornybar energi.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism