09 desember 2007

Tre milliarder årlig til regnskogen

Norge er beredt til å trappe opp innsatsen for tiltak mot avskoging i utviklingsland til om lag tre milliarder kroner årlig. Dette kan gi store, raske reduksjoner i utslippene av klimagasser til lave kostnader, sier statsminister Jens Stoltenberg som i dag la fram Norges strategi i arbeidet mot avskoging i utviklingsland.

- En satsing på dette området de nærmeste årene kan bidra til betydelige reduksjoner i de globale utslippene i en periode der verden arbeider med å få på plass en ny og mer omfattende klimaavtale, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

I dag fører avskoging i u-land til at det frigis klimagasser tilsvarende om lag 20 prosent av de globale CO2-utslippene. Både av hensyn til klimaet, det biologiske mangfoldet, og folks levekår vil det være avgjørende å bremse denne avskogingen.
Norge går inn for at forpliktelser om reduksjon i utslipp av klimagasser fra avskoging i u-land kommer med i et globalt klimaregime etter 2012. Dette vil være viktig for å kunne realisere Norges mål om å hindre at gjennomsnittstemperaturen stiger med mer enn to grader. Norge arbeider for å få en beslutning om et slikt regime i København i 2009.

Det er en forutsetning for den norske opptrappingen til om lag tre milliarder kroner årlig at det etableres tilfredsstillende mekanismer, for eksempel i regi av FN eller Verdensbanken, som kan sertifisere og håndtere store overføringer til skogtiltak på en betryggende måte. I en startfase vil det derfor være nødvendig å bruke ressurser på å utvikle blant annet regelverk, overvåknings- og kontrollordninger for eksempel gjennom demonstrasjons- og pilotprosjekter.

Norge leder arbeidet som foregår blant annet under klimakonferansen på Bali, for å utvikle effektive finansieringssystemer og sertifiseringsordninger for å hindre avskoging i utviklingsland, og vi vil signalisere vilje til å bidra til pilotprosjekter for å utvikle slike systemer allerede fra 2008.

Den økte innsatsen mot avskoging og klimatiltak i utviklingsland skal ikke gå på bekostning av dagens norske innsats mot fattigdom, men finansieres innenfor en økende, samlet norsk bistandsramme.

Norske tiltak mot avskoging i u-land skal komme i tillegg til dagens overoppfylling av de norske Kyoto-forpliktelsene. Utslipp fra avskoging er i dag ikke regulert under Klima­konvensjonen eller Kyotoprotokollen. Tiltak for å hindre avskoging gir ikke kreditter under den grønne utviklingsmekanismen, CDM.

Tre milliarder kroner årlig til innsats mot avskoging - regjeringen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism