01 april 2008

14 TWh ny bioenergi innen 2020

Norge skal øke utbyggingen av bioenergi med 14 TWh innen 2020. Det er en dobling av dagens bruk. Målet skal nås gjennom et tett samarbeid med aktører i markedet og gjennom tiltak som øker både etterspørselen og tilbudet.

- Bioenergi er som et "kinderegg", sier olje- og energiminister Åslaug Haga, -vi kan oppnå tre ting på en gang: Økt bruk av bioenergi vil bidra til å kutte klimautslippene, det vil gi arbeidsplasser i distriktene og det vil bidra til å holde kulturlandskapet åpent. Bioenergi er like stort som vannkraft i Norden. Det er vår ambisjon at Norge skal bli en stor eksportør av fornybar energi. Da spiller bioenergi en viktig rolle, sier statsråd Haga.

Regjeringens bioenergistrategi skal legge grunnlaget for å nå målet om 14 TWh ny bioenergi i 2020. Statsråd Åslaug Haga er fornøyd med at strategien legges fram, men peker på at det er nå arbeidet begynner.

- Det er et krevende arbeid som skal gjøres de neste årene. Det skal bygges og utvikles et marked for varme som i dag er lite. Vi skal få til det store gjennombruddet for bioenergi til varme i løpet av de neste årene. Det er nødvendig med et samarbeid mellom de som har bio-ressurser og energiprodusentene. Vi som myndigheter, enten det er stat eller kommuner, må legge til rette for økt bioenergibruk, sier statsråd Haga.

Bioenergien må ut fra skogen og inn i energisystemet. Strategien skal bidra til å etablere en egen verdikjede for uttak for bioenergi på linje med tømmer og massevirke. Et viktig grep er forslaget om å fjerne påbud om redusert nettleie ved utkoplbart forbruk, noe som i dag hindrer økt utbygging av fjernvarme ved at kombinasjonen strøm og olje til oppvarming får en rabatt på 10 til 15 øre/kWh.

Det offentlige må gå foran ved å utfase bruk av fossil brensel til oppvarming, og ta i bruk bioenergi og annen fornybar varme. Alle kommuner skal innen 1. januar 2010 lage klima- og energiplaner. Statsbygg skal lage en egen energistrategi for offentlige bygg som tar utgangspunkt i at offentlige bygg skal overgå de gjeldende energikrav.

100 millioner kroner vil i 2008 bli satt av til tilskuddsordning for private husholdninger som gir støtte til oppvarming basert blant annet på bioenergi. I 2007 brukte Enova over 300 millioner kroner til bioenergi og fornybar varme. Enova legger opp til en økt satsing på dette området, blant annet gjennom støtte til fjernvarmeinfrastruktur og lokale varmesentraler. Forskning om bioenergi vil få økte bevilgninger.

Det gjennomføres pilotprosjekt for å sikre effektivitet og lønnsomt uttak fra blant annet skog.

- Vi skal være tett på bioenergiområdet i årene framover, sier olje- og energiminister Åslaug Haga. - Derfor etableres det et forum for bioenergi med representanter fra næringen. Forumet skal bidra til å bygge marked, sikre informasjonsutveksling og lage opplegg for kompetanseutvikling.


Olje- og energiministerens presentasjon på pressekonferansen.

Strategi for økt utbygging av bioenergi - ikke trykket versjon.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism