22 april 2008

Skryteliste for klimapolitikken

Regjeringen mener den er kommet godt i gang med en omlegging av politikk som legger grunnlaget for en mer klimavennlig utvikling:

EUs kvotedirektiv skal inn i EØS-avtalen. Det nasjonale kvotesystemet for klimagasser vil da bli en del av EUs kvotesystem. Minst 40 prosent av de nasjonale CO2-utslippene i 2010 blir kvotepliktige.

100 mill. kroner er satt av på statsbudsjettet for 2007 til finansiering av utslippsreduserende tiltak i andre land og til kvotekjøp, i tråd med Kyoto-protokollen. De kommende årene kan omfanget av kvotekjøp øke betydelig.
Les mer på Finansdepartementets sider.

Satsing på fornybar energi. Målet er en økning på 30 TWh fornybar elektrisitet, varme og energieffektivisering for perioden 2001 til 2016. Neste år vil bevilgningen til Enova øke med minst 400 mill. kroner. 10 milliarder kroner blir satt av til et Grunnfond for energieffektivisering og fornybar energi, og ytterligere 10 milliarder kroner vil bli satt av til Grunnfondet i 2009. Med denne økte satsingen vil Enova disponere om lag 1,6 milliarder kroner årlig fra 2010.
Les mer på Olje- og energidepartementets sider.

Strengere energikrav til nye bygg og bygg som skal rehabiliteres. Dette vil redusere behovet for oppvarming i nye boliger med om lag 25 prosent. De nye forskriftene innebærer blant annet krav om bedre isolasjon i gulv, vegger og tak og bedre vinduer.
Les mer på Kommunal- og regionaldepartementets sider.

Øker satsingen på jernbane. I år bruker vi over 7 milliarder kroner til jernbaneformål. Økningen til investeringer i linjenettet er på over 50 prosent fra 2006. Dette er et historisk løft for jernbaneinfrastrukturen og et skritt i retning av å overføre gods- og persontrafikk til jernbane.
Les mer på Samferdelsdepartementets sider.

Omlegging av bilavgiftene for å stimulere til lavere CO2-utslipp.
Les mer på Finansdepartementets sider.

Regjeringens satsing på teknologiutvikling på Mongstad legger til rette for at Norge kan bli en pionér på utvikling av teknologi for CO2-fangst. Dette er miljøvennlig teknologi som kan komme andre land til gode i deres arbeid med å redusere utslippene. Regjeringen vil i løpet av våren legge fram en stortingsproposisjon om startbevilgningen til Mongstadprosjektet. Les mer på Olje- og energidepartementets sider.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism