29 september 2008

IKT kan redusere verdens CO2-utslipp

En omfattende internasjonal studie som viser at informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan bidra til å redusere verdens globale utslipp av CO2 med 15 prosent innen 2020.

I tillegg til å spare miljøet kan IKT-bransjen også bidra til innsparinger i størrelsesorden 4000 milliarder kroner i reduserte energikostnader for verdens næringsliv.

Kartlegging
Rapporten, som er utført i regi av The Climate Group og Global e-Sustainability Initiative, har fått tittelen "SMART 2020: enabling the low carbon economy in the information age". Dette er den første omfattende kartleggingen av rollen IKT kan spille i forhold til å møte verdens klimautfordringer.

Unødvendige reiser
McKinsey & Company, som har utført studien, viser til at informasjons- og kommunikasjonssektorens utslipp av klimagasser ligger an til å dobles i perioden fram til 2020. Samtidig har IKT en enestående mulighet til å hjelpe andre bransjer og sektorer med å redusere sine utslipp. De mest nærliggende tiltakene ligger i bedre utnyttelse av tele- og videokonferanser, som kan bidra til å redusere reisevirksomhet, og i virtuelle løsninger og prosesser som bidrar til å erstatte fysiske produkter.

Smarte løsninger
Imidlertid viser det seg at langt større miljøgevinster kan tas ut gjennom å benytte IKT-løsninger til å effektivisere infrastruktur og industriprosesser. Smarte bygninger, smart logistikk og smarte strømnett kan medvirke til svært betydelige reduksjoner i verdens samlede energiforbruk. Sett under ett vil derfor IKT-sektoren kunne bidra til utslippsreduksjoner som er fem ganger så store som de beregnede utslippene fra sektorens egne aktiviteter. Rapporten anslår at reduksjonene vil tilsvare 7,8 milliarder karbondioksidekvivalenter - hvilket utgjør mer enn de totale årlige utslippene fra USA eller Kina.

Bryter vi ned dette tallet ser vi at bedre transportlogistikk kan spare opptil 1,5 milliarder tonn; datanettverk i smarte strømnett, som bidrar til å administrere etterspørsel og redusere forbruk, kan spare opptil 2 milliarder tonn; og smarte bygg, der ventilering og lys slår seg av når lokalene er tomme, kan spare opptil 1,7 milliarder tonn CO2.

Studien kan lastes ned på www.smart2020.org

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism