26 januar 2009

Framtidsrettet og grønn omstilling


Think sliter, men får kanskje drahjelp via Regjeringens krisepakke.
Regjeringen satser i tiltakspakken på framtidsrettede og langsiktige miljøtiltak som samtidig bidrar til å få flere i arbeid på kort sikt. Blant annet bevilges det 1,2 milliarder kroner til Enova til utbygging av fornybar energi og enøk, 1,3 milliarder kroner til utbygging og forbedring av jernbanenettet og 0,5 milliard kroner til gang og sykkelveier.

Regjeringen skal ruste opp Norge ved å redusere klimautslipp og satse på miljø. Det er en klar, grønn profil på tiltakene. Innsatsen for energiøkonomisering og for ny fornybar energi skal økes med 1,2 milliarder kroner. Disse tiltakene følger opp den brede enigheten fra klimaforliket i Stortinget.

Det er et mål for Regjeringen å redusere energibruken i nye og eksisterende bygg. Regjeringen fremmer i tiltakspakken en lang rekke tiltak som skal stimulere sysselsettingen i byggenæringen. Alle offentlige byggeprosjekter i tiltakspakken skal fortrinnsvis bygges i samsvar med nye krav til energibruk i bygg som blir obligatorisk fra første august 2009. Dette vil bidra til å skape økt etterspørsel etter energieffektive og miljøvennlige løsninger og arbeidsplasser innen bygg og anlegg.

I tillegg vil regjeringen styrke satsingen på bioenergi med 50 millioner kroner. Ved å erstatte fossile energibærere som for eksempel fyringsolje kan bioenergi redusere utslipp av klimagassen CO2 betydelig.

Videre økes bevilgningen som er avsatt til investering i teknologisenteret for CO2-håndtering på Mongstad med 962 millioner kroner, fra 920 til 1 882 millioner kroner for 2009. Investeringsbeslutningen vil medføre oppstart av et stort utbyggingsprosjekt på Mongstad hvor det vil være behov for betydelig arbeidskraft.

En miljøvennlig infrastruktur
En viktig del av de framtidsrettede løsningene i Norge er miljøvennlig infrastruktur. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til jernbanenettet med 1,3 milliarder kroner. Et totalt jernbanebudsjett på over 10 milliarder kroner varsler en ny tid for jernbanen og gjør det mulig å få til nødvendig opprusting av jernbanen.

Regjeringen foreslår å bevilge 500 millioner kroner til å bygge gang- og sykkelveier over hele landet. Det er dermed satt av en milliard kroner til gang - og sykkelveier for 2009. Dette vil styrke trafikksikkerheten, og legge forholdene bedre til rette for miljøvennlig ferdsel for gående og syklende.

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til bygging av 5 000 nye ladestasjoner for elbiler og plugg-inn-hybrider. Elektrifisering av transportsektoren er viktig for å redusere klimagassutslippene og andre utslipp.

- Vi regner med stor økning i antallet elbiler fremover, og ikke minst regner vi også med at det snart kommer plug-in-hybrider (oppladbare hybridbiler red. anm.) til Norge. At vi har så mange ladestasjoner er med på å gjøre det attraktivt for bilprodusentene å lansere plug-in-hybrider i Norge, sier transportpolitisk rådgiver i miljøstiftelsen Zero, Gøril Andreassen til VG.

Viktig tilskudd til klimaforskning
Forskning rettet mot fornybar energi og spesielt mot utvikling av havvindmøller skal styrkes. Derfor foreslår Regjeringen å bevilge 75 millioner kroner ekstra til klimaforskning gjennom Norges Forskningsråd. Itilleggbevilges det midler til økt satsing på forskning og utvikling spesielt rettet mot næringslivet. Det skal for eksempel opprettes 60 nye stipendiatstillinger øremerket matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag i 2009.

Kulturminner og nasjonalparker
Arbeidet med å ta vare på kulturminner i Kulturminneåret skal styrkes, og innsatsen for å holde friluftsområder i stand for folk flest øker.Det skal iverksettes opparbeidingstiltak som styrker allmennhetens tilgang til og bruk av badeplasser og turområder. Også bevilgningene til skjøtsel av verneområder øker, noe som vil være et bidrag for å ta bedre vare på verneverdige naturområder. Tiltakene vil bidra til økt sysselsetting i en rekke av håndverksfagene innenfor bygg- og anleggssektoren.

Miljøutfordringene i Groruddalen ivaretas også i tiltakspakken, og det foreslås 30 millioner kroner til å rydde opp i næringsområder og bedre tilgjengeligheten til miljøvennlig transport og grønne områder.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism