25 februar 2009

Passivhusstandard på høring

Det er lagt fram et forslag til kriterier for hva som skal karaktriseres som passivhus og lavenergiboliger i Norge. Standard Norge ønsker nå tilbakemeldinger på forslaget. Et av områdene de ønsker innspill på er hvordan strøm skal vektes med hensyn på CO2-utslipp. Forslaget til standard innebærer at det er gasskraft uten rensing som som skal legges til grunn for beregning av CO2-utslipp ved bruk av strøm, men et mindretall i komiteen mener at marginalkraft ikke kan brukes som vektingsfaktor.

Et annet område som man ber om kommentarer til er beregning av oppvarmingsbehov. Undersøkelser foretatt av Sintef Byggforsk viser at det ikke er mulig å oppnå et oppvarmingsbehov på 15 kWh/m2 pr år for passivhus i Karasjok, medmindre det ble gjort ekstraordinære tiltak. Det foreslås derfor at det skal legges ulike klimasoner til grunn ved beregning av oppvarmingsbehov.

Standarden NS3700 Kriterier for lavenergi- og passivhus- Boligbygninger.

Høringsfristen er 14. april.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism