31 august 2009

Ambisiøse planer for norsk arkitektur


Trond Giske innledet konferansen NY NORSK ARKITEKTURTPOLITIKK
Foto: Roberti Di Trani
Regjeringa la torsdag fram eit overordna, heilskapleg arkitekturpolitisk program.

- Vi treng ein ny og heilskapleg arkitekturpolitikk som tek omsyn til store samfunnsutfordringar, ikkje minst klimaendringane og den sterke byveksten, seier kultur- og kyrkjeminister Trond Giske.

Kulturministeren la vekt på at arkitektur har ein særs viktig funksjon i det å skape attraktive, funksjonelle og velfungerande byggverk, gode offentlege rom og ei berekraftig utvikling. Arkitektur står sentralt innanfor bustadpolitikk, by- og tettstadpolitikk, miljøpolitikk og transportpolitikk. For å møte nye utfordringar er det nødvendig å uvikle ein sektorovergripande statleg arkitekturpolitikk.

Statsråden varslar at Kultur- og kyrkjedepartementet vil setje av pengar til fleire tiltak på feltet allereie på neste års budsjett.

Planens inneholder seks overordnede målsetninger:
 1. Miljø- og energivennlige løsninger skal prege arkitekturen.
 2. Byer og tettsteder skal utvikles med arkitektur av god kvalitet.
 3. Staten skal ivareta kulturmiljø og bygningsarv.
 4. Kunnskap, kompetanse og formidling skal løfte arkitekturen.
 5. Staten skal være et forbilde.
 6. Norsk arkitektur skal være synlig internasjonalt.
Blant de mer konkrete tiltakene er:
 • ByLab - et nasjonalt kompetansenter under Norsk Form, et bylaboratorium, hvor kommuner kan søke råd om arkitektonisk og byplanmessig kompetanse i sin utforming av lokalsamfunnene.
 • Omfattende rehabilitering av Eidsvollsbygningen for 220 millioner kroner. Skal være ferdig innen 2014.
 • Videreutvikling av DogA Norsk Design- og arkitektursenter/Norsk Form, som møteplass og formidlingsarena for arkitektur og design.
 • Oslo Triennale skal utvikles til Nordens viktigste arena for formidling og debatt om arkitektur og byplanlegging, samt være et viktig utstillingsvindu for norsk arkitektur.
 • Nasjonalmuseet på Vestbanen skal utvikles til å bli en viktig formidlingsarena med et markert arkitekturuttrykk.
 • Europan (verdens største plan- og arkitektkonkurranse for unge arkitekter og planleggere) og arbeidet med Europan Norge skal videreføres og styrkes.
 • Wild card-ordning for unge arkitekter, så de kan delta i lukkede arkitektkonkurranser som vanligvis krever en viss erfaring.
 • Styrke utenrikstjenestens promotering av norsk arkitektur internasjonalt.
Visjonen for den nye arkitekturpolitikken frå regjeringa er å utvikle arkitektur som sikrar miljø- og energivennlege løysingar og som kan bidra til god arkitektur i byar og tettstader. Staten har ei spesiell oppgåve i å vareta kulturmiljø og bygningsarv og skal vere eit føredøme for andre aktørar. Staten skal også leggje til rette for at norsk arkitektur er synleg internasjonalt. Kunnskap, kompetanse og formidling skal gi arkitekturen eit lyft.

Det arkitekturpolitiske dokumentet som no ligg føre, er eit resultat av bidrag frå 13 departement med sine underliggjande fagmiljø. Kultur- og kyrkjedepartementet har leidd og koordinert arbeidet.

Les Arkitektur nå - norsk arkitekturpolitikk

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism